Search form

Lukas 13:35

35Kanya nadid, éy pinabayan ta kam dén. Ey tandaan moy,” kagi na, “éwanék moy dén meta a hanggan éwan dumemét i oras a kagin moy, a ‘Basbasan maka na Diyos tu lélake a pinaange na se.’” Saya tu kinagi ni Jesus tungkul du Judeo ta Jerusalem.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index