Search form

Lukas 14

Pinahusay Na Tu Lélake a Te Ladu

1Nadid, to pangilin a esa, éy néngan ti Jesus to bile no mataas a Pariseyo. Ey du tolay sa, éy te itan de ti Jesus, éng anya i gemtén na. 2Ey nadid, éy te lélake sa a inumadene ni Jesus, a te beri-beri. 3Ey ti Jesus, éy nipakelagip na du Pariseyo sa éng labag ta batas a magamot ta tolay ta pangilin. 4Pero éwan side sinumengbet ni Jesus. Ey ti Jesus, tulos na pinahusay tu lélake, sakay pinéglakad na siya. 5Ey kinagi ni Jesus du tolay sa, a “Bakit, éwan kam beman mégtarabaho ta pangilin? Anya éng melokbung tu anak mo, o dikaya tu kabayo mo ta ébut--éwan moy beman agawén éng pangilin?” 6Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy éwan side tu katuwiran diya.

Diyan Moy Ipalalo I Bégi Moya

7Nadid, to pégiknud de a méngan to anyaya no Pariseyo, éy neta ni Jesus du kombidadu a pumilit side a mégiknud du bangko a para koo du mataas. Kanya kinagi na dide ta halimbawa.

8“Mara,” kagi na, “éng akitén de ka ta kasalan, éy diyan ka pumilit a umeknud ta lamesa a para koo du mataas. Makay te mataas diko ta éya. 9Eng kona sa, tu nagpaanyaya, makay kagi na diko, a ‘Diyan ka sina, da pégiknuden ina na iba a lélake.’ Tulos masanike ka ta dikél, da paeknudén na ka ta lamesa ta sidung san. 10Engˈwan,” kagi ni Jesus, “i maigi pa a gemtén mo, éy umange ka san dén a umeknud ta bangko ta sidung. Ey nadid, péketa diko no nagpaanyaya, éy kagi na, a ‘Diyan ka sina ta sidung, Kadimoy. Sumangkay ka se a mégiknud ta lamesa du mataas.’ Eng kona sa,” kagi ni Jesus, “éy purién ka du iba a méngan ta éya. 11Dahilan du pumilit a magmataas, éy pakasaniken side na Diyos. Pero du magpababa, éy pataasén side na Diyos.”

12Nadid, kinagi ni Jesus to Pariseyo a nagpaanyaya to pinéngan de, a “Bagay magpaanyaya ka, éy diyan mo akitén du kékadimoy mo, sakay du tétotop mo, sakay du mayaman a kabébayan mo, da side éy maari a gumanti diko, a akitén de ka be a méngan ta bile de. Ey séˈ san ya i gantimpala mua. 13Engˈwan, i maigia éy akitén mo san du mahirap a tolay, sakay du pile, sakay du lumpu, sakay du buhék. 14Eng kona sa i gimet mo,” kagi ni Jesus, “éy i gantimpala mua éy gébwat ta Diyos, da kinagbian mo dén du éwan maari a gumanti diko. Kédemét na oras a pabuhayén na Diyos du tolay, éy saya i oras a gantian na ka.”

Nihalimbawa Na Tu Pégimet

Na Diyos Ta Anyaya Na

15Nadid, pékabati no esa sa a lélake to kinagi ni Jesus, éy kinagi na, a “Masuwerte ngani dén du méngan ta paanyaya na Diyos ta kaharian na!”

16Ey kinagi ni Jesus diya, a “Mara te lélake kan a naghanda ta dikél a anyaya, a kinombida na du meaadu a tolay. 17Ey kédemét na aldew na anyaya, éy inutusan na tu utusan na, a kagi na kan diya, a ‘Angen mo uwitén du kinombida ko, da nahanda dén tu anyaya ko dide.’ 18Pero to pénguwet no utusan du kinombida no amo na, éy nagparaan side a étanan. I katuwiran kan no esa, éy ‘Magpasensiya ka, da te angayanék, a bisitaén ko tu binugtong ko a luta ko.’ 19I katuwiran no esa man, éy ‘Magpasensiya ka pa diyakén, da angen ko pa bisitaén du sapulu a baka a binugtong ko.’ 20Sakay i katuwiran kan no esa, éy ‘Ewanék maari, da biguék pabi a kinasal.’

21“Nadid, sinumoli kan dén tu utusan, a kinagi na to amo na i nanyaria. Ey tu amo na, pékabaheta na ta éya, éy mégingél. Ey kinagi na to utusan na, a ‘Nay, soli ka dén agad a maglebut ka ta banuwanae. Bawat meta mo a pobre a tolay,’ kagi na, ‘éy akitén mo. Sakay akitén mo be du pile, sakay du buhék, sakay du lumpu.’ 22Mamaya-maya, soli man dén tu utusan, a kinagi na to amo na, a ‘Nasunud ko dén tu utus mo, pero kulang pabi i tolay ta paanyaya mo.’ 23Kanya tu mégpaanyaya, éy kinagi na diya, a ‘Nay, soli ka man dén nadid a humanggan ka ta pégiyanan du pobre a tolay, sakay du tolay ta adeyo, a hanggan ta buked. Ey pilitén mo a akitén i maski ti ésiya a meta mo ta éya. Gustu ko a maputat i bile kuae,’ kagi na. 24‘Pero du kinombida ko dén a dati,’ kagi na kan, ‘éy éwan de dén makenaman tu nihanda ko ta éye.’”

Ewan Melagin a Maging Alagad Ni Jesus

25Nadid, to pégdema ni Jesus, éy meaadu a tahod a tolay i kinumuyuga diya. Ey kinagi na dide, a 26“Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén a maging alagad ko, éy éwan siya maari éng éwanék na mahalén ta higit pa ta pégmahal na dena na éy tama na éy ta asawa na, éy ta anak na, éy ta top na. Sakay éng mahalén na pati i sarili na ta higit pa diyakén, éy éwan be siya maari a maging alagad ko. 27Sakay éwan be maari a maging alagad ko i tolay éng éwan siya kumuyoyog diyakén, a pabayan na i buhay na, maski bunon siya.

28“Mara,” kagi na, “éng te esa dikam a maghanda a magimet ta melangkaw a bile, éy éwan na pa beman isipén i halaga no bile, éng hustu dén tu kuhata na a mangtapos to bile? 29Dahilan, mara, éng éwan na pa isipén tu halaga no bile, éy makay maubus tu kuhata na bagu matapos. Eng kona sa, éy pintasan siya du kabébayan na, 30a kagi de, mara, a ‘Entan mo, mégpabile siya, pero éwan na kaya a tapusén.’”

31“Halimbawa man dén,” kagi ni Jesus, “éng mara, te hari a te sapulu a libu a sundalu, éng magayak siya a lumaban ta hari a esa a te duwapulu a libu a sundalu, éy éwan na beman isipén pa éng kodya i panalu naa ta hari a esa? 32Ey nadid, éng éwan na meta i panalu naa, éy utusan na agad tu katulung na a ange sambatén tu hari a esa, a monda mékikasundu siya diya, monda éwan side maglaban. 33Ey kona be sa maka dikam,” kagi ni Jesus, “a isipén moy pa. Da maski ti ésiya dikam, éng éwan moy pa pabayan i étanan a mahalén moy, éy éwan kam maari a maging alagad ko.

34“Mara i asen,” kagi ni Jesus, “éy mahusay ya. Pero éng maibut tu asen, a tumablal dén tu sida, éy pakodyan moy a mamasoli to asen na? 35Ewan dén nadid tu pasa i éya a asen. Basta ibut dén na tolay. Eng makabati kam, éy baten moy ya!”

Nihalimbawa Ni Jesus Eng Kodya

Na Diyos I Tolay a Minebut

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index