Search form

Lukas 14:26

26“Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén a maging alagad ko, éy éwan siya maari éng éwanék na mahalén ta higit pa ta pégmahal na dena na éy tama na éy ta asawa na, éy ta anak na, éy ta top na. Sakay éng mahalén na pati i sarili na ta higit pa diyakén, éy éwan be siya maari a maging alagad ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index