Search form

Lukas 16

Tu Lagip No Matalinung a Akontan

1Nadid, kinagi man dén ni Jesus du alagad na i halimbawa. “Te esa kan wade a lélake a mayaman,” kagi na. “I éya a mayaman, éy te esa siya a akontan a nagentaregaan na ta ari-arian na. Pero nadid kan wade, éy nabaheta no mayaman a nékialaman no akontan tu kayamanan na. 2Kanya nipauwet na kan siya, a kinagi na diya, a ‘Bakit pinékialaman mo kan tu nientarega ko diko! Nay, sulitan mo dén tu nientarega ko diko, a paibutén ta ka a talaga.’

3“Nadid, inisip kan no akontan, a ‘Magenyaék, da paibuténék wade no amo ko a talaga? Ahe wade i pangalapan ko ta kabuhayan ko, da éwanék makatarabaho ta medége, sakay mésanikeék be a mékilimos. 4Ah, tukoy ko,’ kagi na kan, ‘i gimet ko, a monda tanggapénék du tolay ta bile de éng éwanék tu tarabaho.’ 5Nadid, saye tu gimet kan wade no akontan: nipauwet na kan du te utang to amo na, a monda bawasan na tu utang de. Saya i pénuyu naa dide. Mara i kinagi na kan to esa, éy ‘Sénganya i utang mo to amo ko?’ 6‘Ey sandaan a tapayan a langis.’ Ey ‘Nay,’ kagi na kan, ‘saye tu lista na utang mua; palitan mo a monda limapulu san dén.’ 7Sakay i kinagi na kana to esa, éy ‘Sénganya i utang mua?’ ‘Ey sandaan a kaban a pahay.’ Ey ‘Nay,’ kagi na kan, ‘saye tu lista no utang mo. Bawasan mo, monda walu a pulu san dén tu utang mo.’

8“Ey nadid,” kagi ni Jesus, “anya kan wade i gemtén no mayaman, éng meta na tu paraan no méngléloko a akontan na? Ey purién na siya, a ‘Memahal,’ kagi na kan, ‘i paraan no akontan ko, da naghanda siya a para ta esa a panahun.’ Entan moy,” kagi ni Jesus, “du tolay ta mundua a éwan mékidiyos, éy lalo side a matalinung a magparaan kesira du tolay a sakup na Diyos. 9Kanya,” kagi ni Jesus, “i hatul kua dikam, éy gamitén moy tu kuhata moy a tumulung du mahirap a tolay, monda éng mate kam, éy tanggapén kam na Diyos ta langet.

10“Tandaan moy ye,” kagi ni Jesus, “tu matapat ta kétihék a tarabaho na, éy matapat be siya éng te mangatéd diya ta dikél a tarabaho na. Pero tu éwan matapat ta kétihék a tarabaho na, éy éwan matapat éng te mangatéd diya ta dikél a tarabaho na. 11Nadid, éng mara,” kagi ni Jesus, “éwan kam matapat ta kuhata na munduae, éy anya, isip moy beman ientarega dikam na Diyos tu kayamanan na ta langet? Ewan! 12Sakay éng mara, éwan kam matapat ta koo na iba, éy éwan be dén diko tu magkatiwala a mangatéd diko ta koo mo a sarili.

13“Ewan maari,” kagi ni Jesus, “tu isesa a utusan a makasunud ta éduwa a amo na. Dahilan, éng éduwa i amo naa, éy mahal na san tu esa, sakay kaiyamutan na tu esa. Maniwala siya to amo na a esa, sakay lukoén na tu esa. Ey nadid, kona sa dikam--éwan kam maari a méniwala ta Diyos, éng kuhata san i gustu moya.”

14Nadid, du Pariseyo a édsa sa a nakabati ta éya, éy inahew de ti Jesus, da side i te gustua ta kuhata. 15Ey kinagi ni Jesus dide, a “Sikam ngani du mégpalalo ta tolay a banal kam! Pero tukoy na Diyos i isip moya, a medukés! Ey tandaan moy, i mahalagaa ta tolay, éy saya i kéiyamutan na Diyos.” Saya tu kinagi ni Jesus tungkul du medémot ta kuhata.

16“Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “tu utus ni Moises, sakay du sulat du purupeta na Diyos, éy saya i nagtoldua dikam a hanggan éwan dinumemét tu panahun ni Juan a Mégbinyag. Pero nadid, sapul diya, i mahalagaa, éy tu Mahusay a Baheta a tungkul ta kédemét na Diyos a maghari. Saya i importante a pahayag dikam nadid. Ey meadu a tahod i pumilit a ipasakup ta kaharian na. 17Pero diyan moy isipén a éwan dén tu pasa nadid tu utus na Diyos a nisulat ni Moises. Engˈwan, melagin pa i langet éy ta luta a mebut, kesira ta isesa a utus ta libru na Diyos.

18“I maski ti ésiya a lélake,” kagi ni Jesus, “éng humiwalay ta asawa na, sakay mangasawa siya ta iba, éy méngibébi dén siya a talaga ta mata na Diyos. Sakay tu lélake a mangasawa ta bébe a hinumiwalay dén to asawa na a lélake, éy ibilang ya na Diyos a méngagew.”

Ti Lasaro Sakay Tu Mayaman

19Nadid, kinagi ni Jesus, éy “Te esa kan wade a lélake a mayaman. Basta i ugali na, éy mégbébihisén kan ta memémahal a badu, sakay pati i kanén naa, éy memahal a kalase. 20Nadid, te esa kan wade be a lélake a mahirap, a ti Lasaro kan i ngahen na. Ey te ladu siya, a nagtalitalingo i bégi naa. Ey aldew-aldew, éy mégkatidug kan san to harap no bile no mayaman. 21I gustu na kan sana, éy méngan siya ta mumo a gébwat to lamesa no mayaman. At sakay pati, du aso ta éya, éy dédildilan de tu néna to talitalingo na.

22“Nadid kan wade éy minate ti Lasaro a mahirap. Ey kembil siya du anghel ta édsean napo na a Abraham ta langet. Ey kétapos na éya, éy minate kan be tu mayaman, a nielbéng de. 23Ey édsa dén siya nadid ta impiyerno, a mégtiis dén siya ta mahigpit.

“Nadid, to kétangad na kan wade, éy natanaw na ta adeyo ti Abraham, a kaguman na ti Lasaro. 24Ey pékatan-aw na kan dide, éy kinagi na kan ta medegsén, a ‘Boboy, Abraham, kagbianék pad. Péngiangen pad se ti Lasaro ta dinom a maski ilébléb na san i toldu naa a ipatuhog na ta labi kua. Entan mo,’ kagi na kan, ‘Boboy, mégtiisék ta mahigpit ta apoyae.’

25“‘Ey éwan maari, Anéng,’ kagi kan ni Abraham. ‘Tandaan mo, to buhay ka pabi, éy melagin i buhay mua, éy ti Lasaro éy mehirap i buhay na to araw. Pero nadid,’ kagi na kan, ‘masaya dén siya ta éye, éy siko, mégtiis ka dén ta ina. 26Ey entan mo,’ kagi kan ni Abraham, ‘maski gustu di tolayae a umahabes dikam, éy éwan maari, da melawa i béngawa ta pag-itan tamae. Pati di tolaya ina, éy éwan side makaahabes dikame.’

27“‘Nadid,’ kagi kan no mayaman, ‘paangen pad, Boboy, ti Lasaro du tétotop ko a buhay pabi ta mundua, 28monda papangilagén na side. Entan mo, Boboy, éném kame a pépétwadi; éng éwan na side papangilagén, éy makay tumagubet be side diyakén ta éye a pégparusaan a lugar.’

29“‘Ey éwan,’ kagi kan ni Abraham. ‘I pangilagen de san déna sa, éy tu nipesulat na Diyos ni Moises, sakay tu nipesulat na du purupeta. Eng mabati de i éya, éy mangilag side a talaga.’

30“‘Ey éwan wade maari, Boboy,’ kagi kan no mayaman, ‘da éwan de ya baten. Pero éng te dumemét dide a gébwat ta pate,’ kagi na kan, ‘éy magsisi side a talaga a baguén de tu ugali de.’

31“‘Ey éwan,’ kagi kan ni Abraham. ‘Eng éwan de baten tu utus ni Moises sakay du purupeta, éy éwan de be baten maski te magpailag dide a gébwat ta pate.’”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index