Search form

Lukas 16:15

15Ey kinagi ni Jesus dide, a “Sikam ngani du mégpalalo ta tolay a banal kam! Pero tukoy na Diyos i isip moya, a medukés! Ey tandaan moy, i mahalagaa ta tolay, éy saya i kéiyamutan na Diyos.” Saya tu kinagi ni Jesus tungkul du medémot ta kuhata.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index