Search form

Lukas 16:16

16“Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “tu utus ni Moises, sakay du sulat du purupeta na Diyos, éy saya i nagtoldua dikam a hanggan éwan dinumemét tu panahun ni Juan a Mégbinyag. Pero nadid, sapul diya, i mahalagaa, éy tu Mahusay a Baheta a tungkul ta kédemét na Diyos a maghari. Saya i importante a pahayag dikam nadid. Ey meadu a tahod i pumilit a ipasakup ta kaharian na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index