Search form

Lukas 17

Maghirap Du Nangatéd Ta Pagkasala

1Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Ewan maiwasan na tolay i méngatéd ta pagkasala de. Pero makaanteng i kesapitan na tolay a méngatéd ta ipagkasala! 2Maigi pa ta kona sa a tolay, éy kalukalan ta bito i leg na, sakay ietbung ta diget, kesira ta makapangatéd siya ta ipagkasala na mababa a tolay. 3Tandaan moy ya,” kagi ni Jesus, “a mangilag kam dén!”

“Eng magkasala tu kaguman mo, éy pégkagian mo. Ey éng magsisi siya, éy pagpasensiyaan mo. 4Eng mara, maski pitu a beses a magkasala diko tu kaguman mo ta esa a aldew, éng makapitu be siya a beses a kékagin na diko a mégsisi dén siya, éy pagpasensiyaan mo dén siya.”

5Nadid du apostol, éy kinagi de ni Jesus, a “Panginoon, dagdagen mo pad i péniwala mia diko.”

6Ey kinagi ni Jesus dide, a “Mara tu péniwala moy diyakén, éng koman san i kadikél na bukél na mustasa, éy maski utusan moy i kayoae a mabuwal, a tulos mebut ta diget, éy maniwala diko tu kayo.”

Utusan Kam San Na Diyos

7“Eng mara,” kagi ni Jesus, “te utusan a gébwat ta pégaraduan na, éy anya i kagin no amo na diya? Paeknudén na siya beman a maguhay ta kanén? 8Ewan! Engˈwan, i kailangana no utusan, éy paglutu na pa tu amo na ta kanén na, sakay ipaghayin na siya. Ey kétapos na éya, éy maari dén tu utusan a méngan. 9Ey anya,” kagi ni Jesus, “tu amo na, purién na siya beman to ginimet na? Ewan, da ugali san ya na utusan. 10Ey kona be sa dikam. Eng tapusén moy tu tarabaho moy ta Diyos, éy dapat kagi moy, a ‘Mababa kitam san a utusan, a i ginimet tam, éy kailangan tam san.’”

Pinahusay Na Du Te Saket a Ketong

11Nadid, to kéange de Jesus ta Jerusalem, éy dinumaman side ta pag-itan na Samaria éy ta Galilea. 12Ey to késdép ni Jesus to bariyo a esa, éy kasambat na i sapulu a lélake a te saket a ketong. Te taknég side ta adi-adeyo ni Jesus, 13sakay kinagi de diya ta medegsén, a “Jesus, Panginoon, kagbian mo kame.” 14Ey ti Jesus, péketa na dide, éy kinagi na dide, a “Umange kam pumeta du padi, a mahusay kam dén.”

Ey nadid, to péglakad du sapulu, éy bigla a mahusay dén side. 15Ey tu esa dide, péketa na a mahusay dén, éy soli dén siya ni Jesus, a mégpuri dén siya ta Diyos ta medegsén. 16Ey dinumapa siya to harap ni Jesus, a nagpasalamat siya diya. Ey taga Samaria i éya a lélake. Ewan siya Judeo. 17Ey kinagi ni Jesus, a “Akala ko éy sapulu i naghusaya. Bakit isesa san i sinumolia ta éye a nagpasalamat? 18Ewan bale tu iba a magsoli ta éye a magpasalamat ta Diyos, éngˈwan basta i dayuan a éye a éwan Judeo!” 19Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy kinagi na to taga Samaria, a “Nay, umégkat ka dén, Kadimoy, a ikad mo dén. Tu nagpahusay diko, éy tu péniwala mo diyakén.”

Tungkul Ta Kédemét Na Diyos a Maghari

20Nadid, du Pariseyo éy nipakelagip de ni Jesus éng nikésiya i kédemét na panahun na Diyos a maghari ta mundua. Ey saye tu sengbet ni Jesus dide: “Ewan tu tanda a meta moy ta kédemét na éya,” kagi na. 21“Ewan be tu magbaheta ta éya a aldew, a ‘Dinumemét dén siya ta éye,’ o ‘Edsa dén ta éya;’ da i édseana na kaharian na Diyos, éy ta isip na tolay.”

22Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Te dumemét a panahun a gustu moy maka a dumeméték, pero éwan moy meta i demét ko. 23Te tolay a mégkagi dikam a talaga, a ‘Edsa dén ta éya a banuwan tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas,’ sakay te mégkagi dikam, a ‘Kéye dén se siya.’ Pero diyan kam méniwala dide. 24Dahilan,” kagi ni Jesus, “i demét ko a se éy koman i kilat a bigla a mademlagen i kabuuana na langet. Sakén i lélake a gébwat ta langet. 25Pero baguék se sumoli ta kona sa, éy kailangan éy dumemét pa diyakén i mahigpit a hirap ko, a idelanék du tolay ta éye nadid.

26“I kédemét ko éy kapareho na kédemét no bihéng to panahun ni Noe. 27Du tolay to éya a panahun éy basta méngan side sakay méginom side, sakay mégasawa side, hanggan to oras a késakay de Noe to barko. Sakay dinumemét tu bihéng, éy nalimés du tolay a étanan. Kona be sa i manyaria ta kédemét ko. 28I kédemét ko,” kagi ni Jesus, “éy kapareho be no nanyari ta Sodom to panahun ni Lot. Du tolay ta éya, éy basta méngan side, sakay méginom side, sakay nagbugtong side, sakay naghalaman side, sakay mégbile side; pero éwan de maisipan i Diyos. 29Ey anya i nanyaria dide to aldew a niginan ni Lot ta Sodom, éy pinaudinan side na Diyos ta apoy sakay asupre, a hanggan da minapuksa side a étanan! 30Ey nadid, éy kona be sa i manyaria ta kédemét ko, sakén a gébwat ta langet.

31“Kédemét na éya a oras,” kagi ni Jesus, “du édse ta luwas no bile de, éy diyan dén side somdép a mangalap ta kasangkapan de a edse to bile. Sakay du édse ta uma, éy diyan be side sumésoli ta bile de. 32Natandaan moy tu asawa ni Lot, a naanya siya to talaga na a isoli to bile de. 33Dahilan tu pumilit a meligtas tu buhay na, éy mebut a talaga. Pero tu mégpabaya ta buhay na, éy siya i mabuhaya. 34Ta éya a kélép,” kagi ni Jesus, “éng mara te éduwa a lélake a matidug ta esa a kama, éy maalap tu esa, éy tu esa éy mawahak. 35Te éduwa a bébe a mégkaguman side a mégiling, éy maalap tu esa, éy tu esa éy mawahak. 36Te éduwa a lélake ta uma, éy maalap tu esa, éy tu esa éy mawahak.”

37Nadid, pékabati du alagad ta éya, éy kinagi de, a “Ta ahe manyari i éya, Panginoon?” Ey kinagi ni Jesus, a “Eng ahe i édseana du bangkay, éy édsa be sa a matipun du wakwak.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index