Search form

Lukas 17:20

Tungkul Ta Kédemét Na Diyos a Maghari

20Nadid, du Pariseyo éy nipakelagip de ni Jesus éng nikésiya i kédemét na panahun na Diyos a maghari ta mundua. Ey saye tu sengbet ni Jesus dide: “Ewan tu tanda a meta moy ta kédemét na éya,” kagi na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index