Search form

Lukas 17:21

21“Ewan be tu magbaheta ta éya a aldew, a ‘Dinumemét dén siya ta éye,’ o ‘Edsa dén ta éya;’ da i édseana na kaharian na Diyos, éy ta isip na tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index