Search form

Lukas 17:27

27Du tolay to éya a panahun éy basta méngan side sakay méginom side, sakay mégasawa side, hanggan to oras a késakay de Noe to barko. Sakay dinumemét tu bihéng, éy nalimés du tolay a étanan. Kona be sa i manyaria ta kédemét ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index