Search form

Lukas 17:28

28I kédemét ko,” kagi ni Jesus, “éy kapareho be no nanyari ta Sodom to panahun ni Lot. Du tolay ta éya, éy basta méngan side, sakay méginom side, sakay nagbugtong side, sakay naghalaman side, sakay mégbile side; pero éwan de maisipan i Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index