Search form

Lukas 18

Nihalimbawa Na a Diyan Metamad a Manalangin

1Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na i lagip a te halimbawa, monda palagi side a manalangin, monda éwan side mégsawa a manalangin. 2I kinagi naa, éy “Te huwes kan wade to banuwan, a éwan matapat. Ewan siya méniwala ta Diyos, sakay éwan be siya tu kagbi ta kapareho na a tolay. 3Nadid, te pobre kan wade a bébe a bilo ta éya a banuwan, a medalas a umadene to huwes a dumaying. I kinagi na kan diya, éy ‘Isuhogék mo to kalbug ko.’ 4Nale a panahun a éwan pinansing no huwes tu bilo. Pero kédemét na oras, éy kinagi na kan to isip na, a ‘Maski éwanék méniwala ta Diyos, maski éwanék tu kagbi ta kapareho ko, 5éy isuhog ko i éya a bilo, monda éwanék na abalaén a aldew-aldew.’

6“Nadid,” kagi ni Jesus, “tandaan moy tu naisipan no medukés a huwes. Maski éwan siya tu kagbi, éy inaguman na tu bilo, da medalas siya a mégkagi diya. 7Ey nadid i Diyos,” kagi ni Jesus, “éwan na beman aguman agad du tolay na éng medalas side a dumaying diya? 8O, aguman na side agad! Kanya diyan kam mégsawa a manalangin diya. Pero ta kédemét ko se a huway, éy bihira wade i demtan ko a méniwala diyakén.”

Mahal Na Diyos Du Medukés a Tolay.

Mégidel Siya Du Mégwari-wari a Mékidiyos

9Nadid, kinagi ni Jesus ta halimbawa du sénganya sa a tolay a akala de éy banal side. Kanya ahewén de du iba a tolay. 10“Te éduwa kan wade a lélake,” kagi ni Jesus, “a sinumangkay to Templo a manalangin. Tu esa éy Pariseyo, sakay tu esa, éy mégpabuwes. 11Nadid, tinumaknég tu Pariseyo, a nanalangin ta kona se: ‘Mégpasalamaték diko, Panginoon,’ kagi na, ‘da éwanék tu kasalanan a kona du iba a tolay. Ewanék mégdaya; éwanék méngibébi; éwanék tu mégimet a mali. Salamat, da éwanék medukés a kona ta éya a lélake a mégpabuwes. 12Makaduwaék a beses a mégkulasiyon ta esa a simba. Sakay inatdinan ta ka ta ikasapulu a bahagi na étanan a kabuhayan ko.’

13“Nadid,” kagi ni Jesus, “anya i nipanalangin no lélake a mégpabuwes? Basta te taknég san siya to iskina no Templo a mésanike dén. Te dugsék san siya a mégsisi, a kinagi na, a ‘Anin, Panginoon, kagbianék mo, a te kasalananék.’

14“Entan moy,” kagi ni Jesus, “tu mégpabuwes, éy siya i pinagpasensiyaana na Diyos to késoli na to bile na. Pero tu lélake a esa, éy éwan! Dahilan du pumilit a magmataas, éy pakasaniken side na Diyos. Pero du magpababa, éy pataasén side na Diyos.”

Gustu Ni Jesus Du Anak a Kékétihék

15To esa man dén a aldew, éy niange du tolay du anak de a mabulol ni Jesus, monda itupu na i kamét na dide a ipanalangin na side. Ey du alagad, péketa de dide, éy pinégkagian de side. 16Pero ti Jesus, éy dinulaw na du anak, sakay kinagi na du alagad, a “Pabayan moy di anaka a umadene diyakén. Diyan moy side sésawayén. Dahilan éy méghari i Diyos ta kona sina. 17Tandaan moy,” kagi na, “éng éwan kam umasa ta Diyos a kapareho na kéasa na anak to ina na, éy éwan kam makasdép ta kaharian na.”

Bihira Du Mayaman a Ipasakup Ta Diyos

18Nadid, i esa a te tungkulin a Judeo, éy kinagi na ni Jesus, a “Maistu a mahusay, kagin pad éng anya wade i gemtén kua a monda makaalapék ta buhay a éwan tu katapusan.”

19“Bakit dédulawénék mo a mahusayék?” kagi ni Jesus. “Ewan tu mahusay éng éwan Diyos. 20Tukoy mo dén i kautusan na Diyos: Diyan ka méngibébi, diyan ka mamuno, diyan ka mégtako, diyan ka mégbuli-buli; sakay igalang mo tama mo éy ta ina mo.”

21“Maistu,” kagi no lélake, “sinunud ko dén ina side a étanan sapul to kéanak ko.”

22Ey ti Jesus, pékabati na ta éya, éy kinagi na to lélake, a “Te esa pa a bagay a kulang diko. Angen mo ibugtong tu étanan a ari-arian mo. Sakay tu kabugtungan na éy iatéd mo du mahirap. Eng pakunan mo sa, éy te kayamanan ka dén ta langet. Ey nadid éy sumoli ka se a kumuyoyog ka diyakén.”

23Ey tu lélake, pékabati na ta éya, éy nalungkut dén siya, da napakayaman siya a tahod. 24Ey ti Jesus, péketa na a mélungkut siya, éy kinagi na, a “Mehirap a talaga a makasdép du mayaman ta kaharian na Diyos. 25Makasdép beman i kabayo ta ébut na digum? Mas lalo a mehirap a makasdép i mayaman a tolay ta kaharian na Diyos.”

26Nadid du tolay sa, pékabati de ta éya, éy kinagi de, a “Eng kona sa, éy ti ésiya i makaligtasa?” 27Ey kinagi ni Jesus, a “Tama ngani; éwan maari i tolay a mangiligtas ta bégi na. Pero magimet na Diyos i maski anya.”

28Nadid ti Pedro, éy kinagi na, a “Entan mo, Panginoon. Sikame, éy gininanan me dén tu bile me, a kinumuyog kame diko.” 29Ey “O,” kagi ni Jesus; “sakay tandaan moy: i maski ti ésiya a magtiis a guminan ta bile na éy ta tétotop na éy ta ina na éy ta ama na, éy ta anak na a monda magpahayag siya ta kaharian na Diyos, 30éy atdinan siya na Diyos ta dubli-dubli a gantimpala na nadid a panahun. Ey ta panahun a dumemét,” kagi ni Jesus, “éy makamtan na be i buhay a éwan tu katapusan.”

Méghula Man Dén Ti Jesus a Bunon Siya

31Nadid, nibukod ni Jesus du alagad na, a kinagi na dide, a “Entan moy, umange kitam nadid ta Jerusalem. Ey ta éya, éy matupad a talaga i étanan a nisulat du purupeta to araw a tungkul diyakén a lélake a gébwat ta langet. 32Itugénék de ta éya di dayuan yae a éwan Judeo. Ey side éy tétoksonék de, sakay lélokonék de, sakay loktabenék de. 33Sakay balbalénék de, sakay bunonék de. Ey ta ikatélo a aldew éy mabuhayék a huway.”

34Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy éwan de napospusan, da niliso dide na Diyos tu kahulugen na.

Kinagbian Na Tu Mékilimos

35Nadid, to kéadene de Jesus ta Heriko, éy te esa a lélake a buhék a te eknud to digdig no dilan, a mékilimos. 36Ey pékabati na du tolay a sumalegéd, éy pinakelagipan na side éng bakit meadu side. 37Ey kinagi de diya a sumalegéd ti Jesus a taga Nasaret. 38Ey pékabaheta na ta éya, éy dumédulaw siya a kinagi na, a “Jesus, Apo ni Dabid, kagbianék pad!” 39Ey du tolay ta ditol, éy sinaway de siya a diyan siya tu pehéng. Pero lalo pa siya a dinumulaw. “Apo ni Dabid,” kagi na, “Kagbianék mo.”

40Nadid, pékabati ni Jesus diya, éy hinumintu siya, sakay inutusan na side a angen de tu buhék. Ey to péngiange de ni Jesus, éy kinagi na diya, a 41“Anya i gustu mua a gemtén ko diko?” “Panginoon,” kagi na, “gustu ko maketaék.” 42Ey “Maari,” kagi ni Jesus, “da méniwala ka diyakén, éy mahusay dén i mata mua.” 43Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy naketa siya agad. Ey tulos inumunonod siya ni Jesus to dilan, a pépurién na i Diyos. Ey du tolay sa, péketa de ta éya, éy pinuri de be i Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index