Search form

Lukas 18:18

Bihira Du Mayaman a Ipasakup Ta Diyos

18Nadid, i esa a te tungkulin a Judeo, éy kinagi na ni Jesus, a “Maistu a mahusay, kagin pad éng anya wade i gemtén kua a monda makaalapék ta buhay a éwan tu katapusan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index