Search form

Lukas 18:22

22Ey ti Jesus, pékabati na ta éya, éy kinagi na to lélake, a “Te esa pa a bagay a kulang diko. Angen mo ibugtong tu étanan a ari-arian mo. Sakay tu kabugtungan na éy iatéd mo du mahirap. Eng pakunan mo sa, éy te kayamanan ka dén ta langet. Ey nadid éy sumoli ka se a kumuyoyog ka diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index