Search form

Lukas 19

Ti Jesus Sakay Ti Sakeo

1Nadid, tulos sinomdép de Jesus ta Heriko. 2Ey ta éya éy te lélake a mayaman, a ti Sakeo i ngahen na. Medukés siya a ugali, da siya i tagapamahala du mégpabuwes ta éya. 3Pékabaheta na a dumemét dén ti Jesus, éy pégpilitan na a entan. Pero éwan siya maari, da meaadu a tolay to dilan; sakay pati, éy medibi siya a lélake. 4Kanya naginan siya to ditol, a inumunek to kayo to pahipad no dilan, monda meta na ti Jesus a sumalegéd.

5Ey ti Jesus, kédemét na to sahok no kayo, éy tinangad na ti Sakeo, a kinagi na diya, a “Nay, Sakeo, umogsad ka dén, da tumulosék nadid ta bile mo.” 6Ey ti Sakeo, pékabati na ta éya, éy inumogsad siya agad; éy nasahat siya a nananggap ni Jesus to bile na. 7Pero du iba sa a tolay, péketa de a tinumulos ti Jesus to bile ni Sakeo, éy pinintasan de siya, a kinagi de, a “Bakit siya tinumulos ta medukés a lélake?”

8Nadid, tinumaknég ti Sakeo to bile na, a kinagi na ni Jesus, a “Panginoon baten pad i kagin kua diko: i kalahati na kayamanan ko, éy iatéd ko du mahirap a tolay. Sakay éng nakadayaék man ta maski ti ésiya, éy sobra pa sa i isoli ko dide. Bawat kuhata a nadaya ko, éy isoli ko i épat a bahagi.”

9Nadid, kinagi ni Jesus, a “Nadid a aldew, éy niligtas dén na Diyos i bileae, da apo be ni Abraham i lélakeae. 10Kanyaék se inumange ta mundua, éy monda ahayukén ko du nebut a tolay, a iligtas ko side.”

Nihalimbawa Ni Jesus Eng Kodya I

Pangpuhuba Na Diyos Du Sakup Na

11Nadid, adene dén ti Jesus a dumemét ta Jerusalem. Kanya du tolay, éy akala de éy dumemét dén nadid i panahun a pagharién siya na Diyos. Kanya kinagi ni Jesus dide i halimbawa, monda meta de a éwan pabi.

12“Te mataas kan wade a lélake,” kagi na, “a inumange ta adeyo a banuwan, monda matanggap na i kapangyarian na a maghari, sakay magsoli siya. 13Bagu siya hinumektat, éy nipauwet na i sapulu a utusan na, a nientarega na ta bawat esa dide i esa a pilak a gintu. ‘Puhunan moy ina a magtinda-tinda kam’ kagi na, ‘hanggan éwanék sumoli.’

14“Pero du kabébayan na éya a mataas a lélake, éy méiyamut kan side diya. Kanya inutusan de tu esa dide a ange mégkagi to mataas pa diya, a ‘Idel me a maghari siya dikame.’

15“Nadid, to pékaalap no mataas a lélake to kapangyarian na a maghari, éy nagsoli kan dén. Ey kédemét na, éy nipauwet na du sapulu a utusan na, a monda meta na éng sénganya i tubua no kuhata na a nientarega na dide. 16Tu purumeru a utusan, éy kinagi na kan, a ‘Entan mo, Amo, i tubua no nientarega mo diyakén a pilak a gintu, éy naging sapulu dén.’ 17‘Ah, mahusay ka a utusan,’ kagi kan no mataas. ‘Nadid, da matapat ka to nientarega ko diko, éy idéton ta ka a mayor na sapulu a banuwan.’

18“Nadid, tu ikaduwa a utusan, éy kinagi na kan, a ‘Entan mo, Amo, i tubua no nientarega mo diyakén a pilak, éy naging lima dén.’ 19‘Ey tama,’ kagi kan no mataas. ‘Kanya idéton ta ka a mayor na lima a banuwan.’

20“Nadid tu esa man a utusan, éy kinagi na kan to amo na, a ‘Saye tu nientarega mo diyakén a pilak. Basta nibalut ko san to panyo ko,’ kagi na kan, ‘monda éwan mebut. 21Kanya éwan ko pinuhunan, éy mégantengék diko, da metapang ka. Tukoy ko a alapén mo tu éwan mo koo.’ 22Ey kinagi kan no mataas, a ‘Medukés ka a utusan! Tu kinagi mo, éy saya i katunayana a te kasalanan ka. Eng tukoy mo a metapangék, a alapén ko be i maski éwan ko koo, 23éy bakit éwan mo san dén nihulug ta bangko, monda makaalapék ta tubu na?’

24“Nadid, kinagi kan no mataas du iba sa, a ‘Nay, alapén moy diya i pilak a gintu, sakay iatéd moy to te sapalu dén.’ 25‘Ey bakit, Amo,’ kagi de kan, ‘éy iatéd tam diya, éy te sapulu dén siya nadid a kuhata?’ 26‘Ey tama,’ kagi kan no mataas. ‘Ey tandaan moy, du tolay a pégkatiwalaan ko to nientarega ko dide, éy dagdagen ko pa side. Pero du éwan ko pégkatiwalaan, éy alapén ko be tu kétihék a nientarega ko dide. 27Ey nadid,’ kagi na kan, ‘diden ya a kalaban ko a mégidel diyakén a maghariék dide, éy paangen moy se side a bunon moy side ta harap kuae!’”

To Kédemét Ni Jesus Ta Jerusalem

28Nadid, kétapos ni Jesus a négkagi du tolay, éy hinumektat siya dide, a négdetol siya dide a umange ta Jerusalem. 29Ey kéadene na ta Betpage, sakay ta Betania, sakay ta Buked na Olibo, éy pinégdetol na i éduwa a alagad na. 30“Ikad moy dén ta bariyua ta dibilew yae,” kagi na, “éy ta késdép moy sa éy meta moy sa i esa a bul-o a kabayo, a te egut, a éwan pabi tinolduan. Ukadén moy a iange moy se. 31Eng te magpakelagip dikam éng bakit ukadén moy, éy kagi moy a kailangan na Panginoon.”

32Nadid, éy inumange sa du éduwa a alagad, éy neta de tu étanan a kinagi ni Jesus dide. 33Ey to péngukad de to kabayo, éy nipakelagip dide du te koo éng bakit éukadén de. 34Ey kinagi de dide a kailangan na Panginoon. 35Ey nitugén de tu kabayo ni Jesus. Sakay sinapinan de siya to damit de, sakay tulos pinasakay de ti Jesus. 36Nadid, to péglakad na a sédép ta Jerusalem, éy du tolay éy naglatag side ta damit de to kamino a dimanén na.

37Nadid, to kéadene na ta Jerusalem, a kébulnok de ta Buked na Olibo, éy du meaadu a alagad na, éy nagsapul side a nagpasalamat ta Diyos ta medegsén, sakay pinépuri de siya, dahilan ta meadu a ginimet dén ni Jesus a mineta de. 38“Mabuhay!” kagi de. “Basbasén maka na Diyos i hari tamae a pinaange na se! Mapayapa maka dén i langet, a purién be i Diyos ta éya!”

39Ey du Pariseyo a édsa sa, éy kinagi de ni Jesus, a “Maistu, sawayén mo du alagad mo a mégkagi ta kona sa. Ewan tama i pégdulaw dia diko.” 40Ey “Ewan maari,” kagi ni Jesus. “Eng éwan side mégdulaw ta kona sa, éy lewasan side didi bituae a magpuri diyakén.”

Hinulaan Na a Mapuksa I Jerusalem

41Nadid, péketa ni Jesus ta Jerusalem, éy nahabag siya du tolay sa, a mégsanget siya dide. 42“Ayhay,” kagi na, “sikam a taga Jerusalem. Mapospusan moy maka i mangatéd dikam ta kapayapaan moy. Pero éwan, éwan moy mapospusan. 43Dumemét dikam a talaga i oras a paghirap moy. Ey du kalaban moy éy kulungén de i banuwan moya, a hanggan éwan kam makaluwas. Sakay duklusén de kam, 44a puksaén de i banuwan moya. Pati du dingding a pader ta banuwan moy, éy patumbaén de a étanan. Saya i paghirap moya,” kagi ni Jesus, “da éwan moy natenggi i Diyos to péngange na dikam péngagaw.”

Ti Jesus To Templo

45Nadid, sinomdép ti Jesus to Templo, sakay pinaibut na sa du étanan a tolay a mégtinda-tinda, 46a kinagi na dide, a “Isip ko nabasa ta libru na Diyos a i bile na Diyos éy dulawén de a bile a panalanginan. Ey bakit nadid, dahil dikam, kanya dulawén de a bile na mégdaya!”

47Nadid, uméange ti Jesus to Templo a aldew-aldew, a mégtoldu. Ey du mataas a padi, sakay du iba a te tungkulin a Judeo, éy gustu de a bunon ti Jesus. 48Pero éwan de meta éng pakodya i pamunu dia diya, da meaadu a tolay a te gustu diya, sakay gustu de be a mébati i pégtoldu naa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index