Search form

Lukas 2

Nienak Ti Jesus

1Nadid, ta éya a panahun, éy nagpasensos ti Hari Agosto ta tolay. I utus na, éy kailangan a magpalista i étanan a tolay ta sarili de a banuwan. 2Saya tu purumeru a sensos, to panahun pabi ni Kirinio a gubernador ta Siria. 3Kailangan a umange i étanan a tolay ta sarili de a banuwan a magpalista.

4Kanya ti Hose a katipan ni Maria, éy gininanan na i Bariyo Nasaret ta Galilea, a inumange siya ta Betlehem ta Hudea. Kailangan siya a magpalista ta éya, da taga Betlehem tu apo na a Dabid to araw, éy ti Hose éy lahi siya ni Dabid. 5Ey kaguman na sa ti Maria a katipan na. Ey siya éy mabuktet dén. 6Ey nadid, to édsa de pabi sa, éy dinumemét dén i oras ni Maria a magenak. 7Ey kéenak no anak na a panganay a lélake, éy binalutan na ta damit, sakay pinatidug na to pénganan du baka, da éwan dén side meubus to bile a tétulusan.

Tu Mineta Du Mégpastor

8Nadid, ta éya a kélép, éy te sénganya a lélake ta adene ta Betlehem, a mégpastor side du tupa de. 9Ey bigla a pinumeta dide i esa a anghel a gébwat ta Panginoon, a tulos dinumemlag ta palebut dia i demlag na Diyos. Ey méganteng side a tahod. 10Ey kinagi no anghel dide, a “Diyan kam méganteng. Te ibahetaék dikam a memahal a baheta. I éye a baheta éy kasahatan na meaadu a tolay. 11To mamaya se,” kagi na, “éy nienak dén ta Betlehem tu Panginoon moy a tagapagligtas moy, a ti Cristo. 12Ey saye i tanda naa dikam,” kagi no anghel, “éy meta moy sa tu anak a te balut ta damit, a te katidug to pénganan na baka.”

13Nadid, to pégkagi no anghel ta éya, éy bigla a inumagum diya i meaadu a tahod a anghel a iba, a mégpégkanta side ta puri ta Diyos. 14“Salamat ta Diyos ta langet,” kagi de, “da du mahalén na a tolay ta mundua, éy dumemét dide i kapayapaan!”

15Nadid, kéhektat dén du anghel a nagsoli ta langet, éy kinagi du mégpastor, a “Kitam dén ta Betlehem a entan tam éng anya i nanyaria, a nibaheta dikitam na Panginoon.”

16Kanya inumange sa side agad, éy dinemtan de de Hose, a nagenak dén ti Maria, a te katidug tu anak na to pénganan na baka. 17Ey du mégpastor, éy nibaheta de du tolay sa tu kinagi no anghel dide a tungkul to anak. 18Ey du étanan a nakabati, éy nagtaka side. 19Ey ti Maria, éy inisip na san i étanan na éya, a éwan na kaleksapan i éya. 20Ey du mégpastor, éy nagsoli dén side, a pépurién de i Diyos dahil to mineta de, da kona bale to kinagi dide no anghel.

21Ey nadid, to ikawalu dén a aldew no idad no anak, éy binugit de siya. Ey nginahinan de siya ni Jesus, da saya tu kinagi no anghel ni Maria bagu siya nangilog.

Niange De Ti Jesus To Templo

22Nadid, dinumemét dén i oras a péngtupad de Maria ta utus ni Moises ta tungkul ta pégenak na bébe. Kanya kembil de tu anak de ta Jerusalem, monda ipalagay de siya a iatéd ta Diyos tu buhay na. 23Saye i utus a esa ta kasulatan na Diyos, a “Tu panganay kan a anak, éng lélake, éy koo na Diyos.” 24Ey inumange be sa side, monda iatang de i éduwa a palapati, o dikaya éduwa a dagalan, ayun ta utus na Diyos.

25Nadid, te lakay a mégiyan ta Jerusalem, a ti Simeon i ngahen na. Mahusay siya a lakay a mékidiyos. Ey umasa siya a umasa, a agawén na Diyos du Israel ta kahirapan de. Ey édse diya ta mahusay i Banal a Espiritu. 26Ey nipaliwanag diya na Banal a Espiritu a éwan siya mate hanggan éwan na meta tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas. 27Ey nadid, ta éya a aldew, éy pinéglakad siya na Espiritu na Diyos, a pinasdép na siya to Templo. Ey mamaya-maya, éy neta na a sinomdép de Maria a métatena, a talaga de a tupadén tu kailangan de a para to anak de, ayun to utus ni Moises. 28Ey ti Simeon, éy inalap na tu anak a kinélkél, a tulos nagpasalamat siya ta Diyos.

29“Anin, Panginoon,” kagi na, “maski mate ék dén nadid, da tinupad mo dén tu nipangako mo diyakén, 30a nipeta mo dén diyakén tu pinaange mo se a tagapagligtas ta tolay. 31Siya ye i nihanda mua a tagapagligtas, a patanyagén mo ta buu a tolay. 32Siya ye i magpaliwanaga du éwan Judeo a tolay ta plano mua. Dahil diya,” kagi ni Simeon, “éy tumanyag du tolay mo a Israel.”

33Nadid, du ina no anak, pékabati de ta éya a kagi ni Simeon, éy nagtaka side. 34Ey tu lakay a Simeon, éy binasbasan na side a métatena, sakay kinagi na ni Maria, a “I anak moyae, éy siya i pinilia na Diyos. Dahil diya éy mapahamak i meadu a tolay ta Israel. Sakay pati éy dahil diya éy te meadu be a meligtas. Siya i tandaa na Diyos. Ey te meadu a manglabag diya. 35Dahil diya,” kagi ni Simeon, “éy mehayag i isip na meadu a tolay. Sakay siko, Maria, éy dumemét diko i dikél a kalungkutan mo, dahil ta gemtén de ta anak mua.”

36-37Nadid, te purupeta a bakés a édsa be to Templo. Tu ngahen na éy ti Ana, a anak ni Panuel, a sakup siya na lahi ni Aser. Matanda dén siya a bakés, a walu a pulu a taon i idad na. Nale dén siya a nabilo. Pitu san a taon a nékiagum siya to asawa na, éy minate dén tu asawa na. I éya a bakés, éy éwan na géginanan tu Templo. Aldo éy ta kélép éy édsa sa siya a sumésamba ta Diyos. Sakay pamensan-mensan siya a mégkulasiyon, sakay ménalangin.

38Nadid, to pégkagi dén ni Simeon de Maria, éy dinumemét tu bakés dide, a tulos nagpasalamat siya ta Diyos, sakay tulos nipahayag na tu anak du étanan a uméasa ta kédemét na méngiligtas du Israel.

39Nadid, de Maria a pasawa, pékatupad de to kautusan ni Moises, éy nagsoli dén side ta Galilea, a hanggan to banuwan de a Nasaret. 40Ey tu anak de a ti Jesus, éy dinumikél siya a mesibét dén i bégi naa. Ey matalinung siya. Ey inaguman siya na Diyos ta mahusay.

Nawahak Ti Jesus To Templo

41Nadid, taon-taon, tuwing Piyesta na Ala-ala, éy uméange du magulang ni Jesus ta Jerusalem a mamiyesta. 42Ey ti Jesus, to labindalawa dén a taon tu idad na, éy kinumuyog siya dide. 43Ey kétapos no piyesta, éy nagsoli dén side, pero kineginanan de ti Jesus ta Jerusalem. Du magulang na éy éwan de napansing a nawahak siya, 44éngˈwan akala de éy kaguman de dén to gurupu de. Naghapun side a naglakad bagu de napansing a éwan siya kaguman. Nipépakelagip de siya du kakaguman de. 45Ey nadid, da éwan de neta, éy nagsoli side ta Jerusalem a mégahayok side diya.

46Etélo side a aldew a nagahayok diya, bagu de mineta to Templo. Dinemtan de siya a kaguman na du matétanda a maistu na Judeo. Mégbati siya dide, sakay mégpakelagip. 47Ey du étanan sa a nakabati diya, éy nagtaka side, da neta de a matalinung i sengbet naa du maistu. 48Ey du magulang na, péketa de ta éya, éy nagtaka be side diya. Ey kinagi no ina na diya, a “Anin, Duduy, bakit beman kona sina i ginimet mo dikame? Nale kame dén tama mo a mégéahayukén diko.”

49“Bakit ahayukénék moy?” kagi ni Jesus. “Ewan moy beman tukoy a dapat édseék ta bileae Nama ko?” 50Ey éwan napospusan dena na i kahulugina no kinagi na.

51Ey kétapos na éya, éy kinumuyog ti Jesus dide, a nagsoli dén side ta Nasaret. Ey siya, éy sinunud na dena na ta mahusay. Ey tu ina na, éy alélahanén na i étanan a nanyari. 52Ey ti Jesus, éy dinumikél siya ta mahusay, a natutu be siya tu isip. Ey lalo a kinasahatan siya na Diyos, sakay du tolay, éy mésahat be side diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index