Search form

Lukas 2:22

Niange De Ti Jesus To Templo

22Nadid, dinumemét dén i oras a péngtupad de Maria ta utus ni Moises ta tungkul ta pégenak na bébe. Kanya kembil de tu anak de ta Jerusalem, monda ipalagay de siya a iatéd ta Diyos tu buhay na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index