Search form

Lukas 2:27

27Ey nadid, ta éya a aldew, éy pinéglakad siya na Espiritu na Diyos, a pinasdép na siya to Templo. Ey mamaya-maya, éy neta na a sinomdép de Maria a métatena, a talaga de a tupadén tu kailangan de a para to anak de, ayun to utus ni Moises.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index