Search form

Lukas 2:38

38Nadid, to pégkagi dén ni Simeon de Maria, éy dinumemét tu bakés dide, a tulos nagpasalamat siya ta Diyos, sakay tulos nipahayag na tu anak du étanan a uméasa ta kédemét na méngiligtas du Israel.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index