Search form

Lukas 20

Te Mékipégpasuway Ni Jesus

1Nadid, to esa a aldew, éy mégtoldu ti Jesus to Templo ta Mahusay a Baheta. Ey inumadene diya du te tungkulin a Judeo, 2éy kinagi de diya, a “Anya i katungkulan mua a nagimet ta kona sina a gimet mo? Ti ésiya i néngatéda diko ta katungkulan mua a ina?” 3Ey kinagi ni Jesus dide, a “Pakelagipan ta kam be. Kagi moy diyakén,” kagi na, 4“éng ahe i gébwat na katungkulana ni Juan a kanya nagbinyag siya; gébwat ta Diyos o ta tolay?”

5Nadid, du te tungkulin, pékabati de ta éya, éy néguhon-uhon side, éng anya i sengbet dia ni Jesus. “Eng kagin tam a gébwat ta Diyos i katungkulan ni Juan,” kagi de, “éy pégkagian na kitam a talaga éng bakit éwan kitam naniwala ni Juan. 6Pero éng kagin tam a tolay san i nagutusa ni Juan, éy di tolay ta palebut tamae, éy batikalén de kitam a talaga, da side éy isip de purupeta ti Juan a gébwat ta Diyos i katungkulan na.” 7Kanya kinagi de ni Jesus, a “Ewan me tukoy.” 8Ey “Maari,” kagi ni Jesus dide, “da éwanék moy sinengbet, éy éwan ta kam be sengbitén éng anya i katungkulan ko a mégimet ta ginimet ko.”

Nihalimbawa Na Tu Ginamet

Du Judeo Du Purupeta

9Nadid, négkagi ti Jesus du tolay ta halimbawa a kagi. “Eng mara,” kagi na, “éy te esa a lakay a nagmula ta ubas to uma na. Sakay nientarega na tu uma na du kahati na, sakay inumange siya ta iba a lugar, a nale siya ta éya. 10Ey nadid, kédemét na panahun na pégpitas ta ubas, éy pinaange sa no lakay tu utusan na, a monda alapén na tu kabahagi na to bunga no ubas. Pero du kahati na, péketa de to utusan no amo de, éy binalbal de siya, sakay pinéglakad de siya a éwan tu kébil. 11Kanya tu lakay, éy pinaange na sa tu utusan na a esa. Pero du kahati na, éy linoko de be siya, a binalbal de be. Sakay pinéglakad de be siya a éwan tu kébil. 12Ey tu lakay, éy pinaange na man dén i esa man dén a utusan. Pero siya éy pinasakitan de, sakay nibut de siya to luwas no uma.

13“Nadid, kinagi kan no lakay, a ‘Anya wade i gemtén kua? Paangen ko sa tu anak ko a mahal ko. Talaga a igalang de siya,’ kagi na. 14Pero du kahati na, péketa de to anak no amo de, éy kinagi de, a ‘Siya i magmanaa; bunon tam dén, monda koo tam dén i lutaae a mana na.’ 15Kanya kembil de siya to adeyo to uma, sakay binuno de siya.

“Nadid,” kagi ni Jesus, “anya i isip moya to lakay a te uma? Anya wade i gemtén na du kahati na? 16Umange sa siya a talaga a bunon na diden ya a tolay, sakay ientarega na tu uma na ta iba a tolay!”

Nadid, du tolay sa a nakabati ta éya a kinagi ni Jesus, éy kinagi de, a “Ewan maka kona sa i gemtén no lakay!” 17Ey linameng side ni Jesus, a kagi na, a “Eng isip moy a éwan sa kona i gemténa na Diyos, éy anya i kahulugen na éye a kagi ta kasulatan: ‘Tu bito kan a inidelan du mégbile, da isip de a éwan tu pasa, éy siya bale i mahalagaa a bito a panuluk no bile.’ 18Maski ti ésiya i mebagsaka ta éya a bito,” kagi ni Jesus, “éy mate siya. Sakay i bagsakana na éya a bito éy mahémsit.”

Tungkul Ta Pégbayad Ta Buwes

19Nadid, du te tungkulin a Judeo, pékabati de ta éya, éy naisip de a side du kahati a pinégkagian ni Jesus to halimbawa. Kanya gustu de dén a dekpén ti Jesus. Pero inumanteng side du tolay. 20Kanya sinubukan de siya, éng meta de tu pagkékataon de a mangdikép diya, monda itugén de siya ta gubiyerno. Pinaange de diya i iba a tolay a monda puhubaan de siya, éng pagkamalién de siya maka ta kagi na. Ey nagwari-wari side a matapat diya. 21I kinagi dia diya, éy “Maistu, tukoy me a matapat ka a mégtoldu ta tama; sakay éwan mo ugali a manuyu ta mataas a tolay. Tukoy me be a mégtoldu ka san ta tunay a kaluuben na Diyos. 22Nadid,” kagi de, “anya i isip mua? Labag wade ta utus tam éng bumuwes kitam ta hari ta Roma, o éwan?”

23Nadid, tukoy dén ni Jesus a pépuhubaan de san siya. Kanya kinagi na dide, a 24“Nay, ipeta moy diyakén i esa a kuhata moy a pagbuwes. Kéˈ ni ésiya i éye a letrato, sakay kéˈ ni ésiya a ngahen i nakasulatae?” “Ey tu hari tam ta Roma,” kagi de. 25“Ey tama,” kagi ni Jesus. “Ey nadid, tu koo na hari ta Roma, éy iatéd moy diya. Pero tu para ta Diyos, éy iatéd moy ta Diyos.” 26Nadid, du mégsubuk diya, éy nagtaka side to sengbet na dide. Ey éwan side maari a mapilit siya a mégkagi ta mali ta harap du tolay, da éwan side tu katuwiran diya.

Tungkul Ta Huway a Kébuhay

27Nadid, éy inumange ni Jesus i sénganya a Saduseyo. (Du Saduseyo, éy éwan side méniwala a mabuhay i tolay a huway.) 28“Maistu,” kagi de, “nisulat ni Moises i kona se: Eng mate kan tu lélake a te asawa, sakay éwan pabi side tu anak, éy tu wadi na, éy dapat asawan na kan tu kayong na a bilo, monda magenak siya, para te anak tu aka na a minate. 29Nadid, Maistu,” kagi de, “éy te pitu a pépétwadi a lélake to éya. Ey nangasawa tu panganay. Ey minate siya a éwan pabi tu anak. 30Kanya inasawa no wadi na tu kayong na a bilo. 31Ey kona be sa tu ikatélo. Ey kona be sa hanggan to ikapitu. Ey minate side a étanan a éwan pabi tu anak. 32Ey katapusana éy minate be tu bébe. 33Ey nadid, Maistu,” kagi du Saduseyo, “saye i gustu mia a mapospusan: Nitoldu mo a te buhay kan i tolay a huway. Eng talaga a kona sa, éy ti ésiya dide a pitu i maging asawa na ta kébuhay du tolay a huway, da inasawa de siya a étanan?”

34Ey kinagi ni Jesus dide, a “Mali kam, da entan moy, du tolay ta munduae, éy ugali de a mangasawa. 35Pero du tolay a maari a mabuhay a huway a umange ta langet, éy éwan side mangasawa, 36da kapareho side du anghel ta langet, a éwan side mate a huway. Anak side na Diyos, da nabuhay dén side a gébwat ta pate. 37Ey sikam a Saduseyo,” kagi ni Jesus, “éy bakit isip moy a éwan mabuhay i tolay a huway? Ti Moises i katunayana a mabuhay i tolay a huway. Da nabasa to kasulatan, a to kéharap ni Moises to kayo a mégdingat, éy nginahinan na i Diyos a siya i Diyos a péniwalaan ni Abraham, sakay ni Isak, sakay ni Hakob. 38Kahulugina na éya,” kagi ni Jesus, “éy méniwala side nadid ta Diyos, maski minate side to araw, da buhay dén side nadid ta langet.”

39Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya du Saduseyo, éy du maistu ta rilihiyon ta éya, éy kinagi de, a “Tama, Maistu, tu kinagi mo.” 40Ey du Saduseyo, éy mésanike side a mékipagpasuway ni Jesus a huway.

41Nadid, kinagi ni Jesus dide, a “Bakit kagi du tolay a tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas éy ninuno siya ni Hari Dabid? 42Pero dinulaw siya ni Dabid a amo na! Da kinagi ni Dabid to araw ta libru na Manga Kanta, a ‘Kinagi na Diyos to amo ko, a “Mégiknud ka ta tagirilan kuae 43a hanggan mapasuku ko diko du kalaban mo.”’ 44Nadid ti Dabid, éy dinulaw na a amo na tu tagapagligtas. Eng kona sa, éy bakit kagi du maistu moy a ninuno san siya ni Dabid?”

45Nadid, hinatulan ni Jesus du alagad na. Ey du étanan a tolay sa, éy négbati side to kinagi na. 46“Mangilag kam du maistu ta rilihiyon,” kagi na. “Gustu de a mégbihis ta memahal a badu, monda meta du tolay a mataas side. Sakay gustu de a saloduan side na tolay ta plasa na banuwan. Sakay gustu de be a umeknud ta pégiknuden na mataas a tolay ta anyayaan, sakay ta kapilya. 47Sakay ugali de be a ménalangin ta atakdug, monda isip du tolay a banal side. Pero éng te bébe a bilo, éy ganggangén de san tu luta na. Kanya parusaan side na Diyos ta lalo a mahigpit!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index