Search form

Lukas 20:16

16Umange sa siya a talaga a bunon na diden ya a tolay, sakay ientarega na tu uma na ta iba a tolay!”

Nadid, du tolay sa a nakabati ta éya a kinagi ni Jesus, éy kinagi de, a “Ewan maka kona sa i gemtén no lakay!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index