Search form

Lukas 20:19

Tungkul Ta Pégbayad Ta Buwes

19Nadid, du te tungkulin a Judeo, pékabati de ta éya, éy naisip de a side du kahati a pinégkagian ni Jesus to halimbawa. Kanya gustu de dén a dekpén ti Jesus. Pero inumanteng side du tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index