Search form

Lukas 20:20

20Kanya sinubukan de siya, éng meta de tu pagkékataon de a mangdikép diya, monda itugén de siya ta gubiyerno. Pinaange de diya i iba a tolay a monda puhubaan de siya, éng pagkamalién de siya maka ta kagi na. Ey nagwari-wari side a matapat diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index