Search form

Lukas 20:37

37Ey sikam a Saduseyo,” kagi ni Jesus, “éy bakit isip moy a éwan mabuhay i tolay a huway? Ti Moises i katunayana a mabuhay i tolay a huway. Da nabasa to kasulatan, a to kéharap ni Moises to kayo a mégdingat, éy nginahinan na i Diyos a siya i Diyos a péniwalaan ni Abraham, sakay ni Isak, sakay ni Hakob.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index