Search form

Lukas 20:9

9Nadid, négkagi ti Jesus du tolay ta halimbawa a kagi. “Eng mara,” kagi na, “éy te esa a lakay a nagmula ta ubas to uma na. Sakay nientarega na tu uma na du kahati na, sakay inumange siya ta iba a lugar, a nale siya ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index