Search form

Lukas 21:18-19

18-19Pero éng pagtiisan moy san, éy umabut kam ta buhay a éwan tu katapusan. Ey éwan kam mebut a talaga.”

Tungkul Ta Képuksa Na Jerusalem

20“Nadid,” kagi ni Jesus, “éng dumemét i oras a meta moy a kulungén dén du sundalu i Jerusalem, éy tukoy moy a adene dén a mapuksa i éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index