Search form

Lukas 21:36

36Kanya sikam, éy bantayan moy, sakay manalangin kam a palagi ta Diyos, a patibayén na i isip moya, monda mabuhay kam ta éya a kahirapan, monda éwan kam masanike a humarap diyakén ta kédemét ko, sakén a lélake a gébwat ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index