Search form

Lukas 22:32

32Pero nipanalangin ta ka dén, Simon, monda éwan maibut tu péniwala mo diyakén. Ey nadid, Simon, éng magsisi ka dén, a nagsoli ka dén diyakén, éy gustu ko éy patibayén mo tu péniwala du kakaguman mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index