Search form

Lukas 22:53

53Aldew-aldew éy édseék dikam ta Templo. Bakit éwanék moy sa dinikép? Pero nadid a kélép, éy saye i oras moy a mangdikép diyakén,” kagi ni Jesus, “da saye i oras a mesibét i kapangyarian ni Satanas.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index