Search form

Lukas 23

Ti Jesus Ta Harap Ni Pilato

1Nadid, du étanan sa a te tungkulin a Judeo, éy niange de ti Jesus ni Gubernador Pilato. 2Ey niabla de siya ni Pilato, a kinagi de, a “Gubernador, dinemtan me i lélake a éye, a mégtoldu ta mali du kabébayan me a Judeo, a sinaway na kan side a magbuwes to hari mo ta Roma. Sakay kagi na be a siya kan i tiniyak na Diyos a maghari.”

3Ey ti Pilato, pékabati na ta éya, éy kinagi na ni Jesus, a “Anya, siko i haria du Judeo?” Ey “O,” kagi ni Jesus, “kona to kinagi mo.”

4Ey nadid, ti Pilato éy kinagi na du mataas a padi, sakay dudu meadu sa a Judeo, a “Ewan ko meta i kasalanan na éye a lélake a monda ipaparusa ko siya.” 5Pero du Judeo, éy pépilitén de san ti Pilato, a “Ewan, medukés siya,” kagi de, “da léligaligén na du tolay ta Galilea, a hanggan ta éye, dahil ta pégtoldu naa!”

Siniyasat Siya Ni Herod

6Nadid, pékabati ni Pilato ta éya, éy pinakelagipan na side éng taga Galilea ti Jesus. Ey, “O,” kagi de. 7Ey nadid, pékaisip na a sakup ni Herod a gubernador ta Galilea ti Jesus, éy nipeange na ti Jesus diya, da netaun dén ti Herod a binumisita ta Jerusalem. 8Ey ti Herod éy mésahat siya, da nale a panahun a nabaheta na dén siya, kanya gustu na siya a meta. I asa naa, éy makay ipeta ni Jesus diya i milagro. 9Kanya pinakelagipan na ti Jesus ta meadu a kagi; pero éwan sinumengbet ti Jesus diya ta maski isesa a kagi. 10Ey nadid, du te tungkulin a Judeo, éy te taknég side to harap ni Herod, a tulos niabla de ti Jesus ta mahigpit. 11Pati ti Herod, sakay du sundalu na, éy linéloko de be ti Jesus, a inéapi de. Binaduan de siya ta memahal a badu na hari, sakay pinasoli de siya ni Pilato. 12Bagu ta éya a aldew, éy nagkalinga ti Herod sakay ti Pilato. Pero sapul ta éya a aldew, éy naging nagkadimoy dén side.

Nipabuno Ni Pilato Ti Jesus

13Nadid, pinauwet man dén ni Pilato du te tungkulin a Judeo, sakay du iba a Judeo. 14Ey kinagi na dide, a “Tu nitugén moy se a lélake, éy kinagi moy a tinolduan na kan du tolay ta mali. Pero to péngsiyasat ko diya ta harap moy, éy éwan ko mineta i kasalanan na, a kona to niabla moy diyakén. 15Ey kona be sa ti Herod, éy éwan na neta i kasalanan na. Kanya pinasoli na siya diyakén. I éye a lélake,” kagi ni Pilato, “éy éwan siya tu kasalanan a pangbunuan ko diya. 16Kanya éy ipabalbal ko siya, sakay légsiwan ko dén.”

17Nadid, tuwingg piyesta, éy kailangan ni Pilato a magpaluwas ta isesa a pihesu a para du tolay, da saya i ugali de. Kanya talaga na a légsiwan ti Jesus. 18Pero kinékagi du étanan a tolay ta medegsén, a “Ewan, bunon mo siya. I gustu me a légsiwan mo éy ti Barabas!” 19(Ti Barabas éy pihesu siya a lélake a nakabuno. Siya éy kaguman na du iba a tolay to péngligalig de ta banuwan.)

20Ey gustu ni Pilato a légsiwan na ti Jesus; kanya nékipégpasuway man dén siya du Judeo. 21Pero kinékagi de san ta medegsén, a “Ewan, ipako mo siya ta kudos! Ipako mo siya ta kudos!” 22Ey kinagi ni Pilato dide a huway, a “Bakit? Anya i kasalanan na? Ewanék tu meeta a kasalanan na a pamunuan ko diya. Kanya éy ipabalbal ko siya, sakay légsiwan ko dén.”

23Pero du tolay, éy pépilitén de san ti Pilato ta mahigpit, a pinégkagian de siya ta medegsén, a “Ipako mo siya ta kudos.” Ey éwan nakasuway ti Pilato ta gustu de. 24Kanya pinaayunan na side ta gustu de. 25I pinaluwas na sana éy tu gustu de a ti Barabas. Siya tu dati a nipihesu de, da linigalig na du tolay, sakay namunu be. Ey ti Jesus, éy nipetugén na dide a ipako ta kudos.

Nipako De Ti Jesus Ta Kudos

26Nadid du sundalu, to péngiange de ni Jesus ta péngipakoan de, éy kasambat de i esa a lélake a somdép ta banuwan. Ti Simon i ngahen na a taga Sirene. Ey pinilit de siya minangbékle to kudos a umunonod ni Jesus.

27Nadid, éy te meaadu pa a tolay a inumunonod be ni Jesus. Kaguman be sa i sénganya a bébe a mégsésangitén side diya. 28Ey sinuleg side ni Jesus, a kinagi na dide, a “Diyanék moy pégsangitan, sikam a taga Jerusalem a bébe. Engˈwan, i pagsangitan moy makaa, éy na bégi moya, sakay anak moy. 29Da entan moy,” kagi na, “te dumemét a panahun a mahirap. Ey ta kédemét na, éy kagi du tolay a masuwerte du bébe a baug, a éwan tu anak a mabulol. 30Lumalo a lumalo i éya a hirap, a hanggan umasa du tolay a kayonwan maka side du buked, monda mate side maka dén. 31Entan moy,” kagi ni Jesus, “éng pahirapan de dén nadid tu éwan tu kasalanan, éy anya wade i gemtén dia ta esa a panahun dikam a te kasalanan?”

32Nadid, to péngiange de ni Jesus a ipako de, éy niange de be sa i éduwa a tulisan a bunon de be. 33Ey kédemét de to lugar a ngéngahinan de a Bungu, éy nipako de ti Jesus, sakay du éduwa a tulisan. Tulos nitolnék de side ta magtembanga a tagirilan ni Jesus. 34Ey ti Jesus, éy kinagi na, a “Pagpasensiyaan mo side, Améng, da éwan de tukoy tu gemtén de.”

Nadid, to péngitolnék de dén du étélo, éy hinati-hati de tu badu ni Jesus, a nagpalabunutan side éng ti ésiya i makaalapa dide. 35Ey dudu tolay ta éya, éy te taknég san side to digdig, a mégita. Ey du te tungkulin a Judeo, éy tinétokso de ti Jesus. “Entan moy,” kagi de, “niligtas na kan du iba. Ey nadid, éng siya i tiniyak na Diyos a tagapagligtas, éy bakit éwan na iligtas nadid i sarili na?” 36Pati du sundalu sa, éy tinétokso de be siya, a ginewatan de siya ta tuba. 37“Nay,” kagi de, “éng siko a talaga i haria na Judeo, éy iligtas mo beman i bégi mua!”

38Nadid, te pastel to ontok no kudos ni Jesus, a i kinagi naa éy “SAYE I HARIA NA JUDEO.”

39Nadid, tu tulisan a esa a nipako de be sa, éy pinégkagian na ti Jesus ta medukés, a “Bakit,” kagi na, “isip ko siko i tagapagligtasa ta tolay. Iligtas mo beman i bégi mua, sakay agawén mo kame be!”

40Pero tu tulisan a esa, éy pinégkagian na tu kaguman na, a “Bakit, maski mate ka, éwan ka bale umanteng ta Diyos ta langet? Entan mo,” kagi na, “pareho i parusa tama a étélo, 41éy tama tu gimet de dikita, da te kasalanan kita. Pero i kaguman ta a éye, éy éwan tu kasalanan.” 42Ey to pégkagi na ta éya, éy kinagi na ni Jesus, a “Alélahanénék pad, Jesus, ta kédemét mo a maghari.” 43Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kagin ko diko i katutuhanan, a nadid a aldew éy kaguman ta ka ta langet.”

Tu Kamatayan Ni Jesus

44Nadid, sapul to tanghali, éy nagdiklém hanggan to alas tres. 45Ey nadid, tu kortina a dikél ta lubuk no Templo, éy bigla a napéknet a nahati dén. 46Ey dinumulaw nadid ti Jesus, a kinagi na, a “Améng, ientarega ko diko i kaliduwa kuae.” Ey to pégkagi na dén ta éya, éy tulos na dén nahéngsatan.

47Nadid, tu kapitan du sundalu, péketa na ta nanyaria, éy pinuri na i Diyos, a kinagi na, a “I éye a lélake, éy éwan siya tu kasalanan a talaga!” 48Ey du napisan sa a tolay a mégita, péketa de ta nanyaria, éy nagsoli side ta bile de a mélungkut a tahod. 49Ey du dati a kakaguman ni Jesus, sakay du bébe a kinumuyoyog diya sapul to kéhektat na ta Galilea, éy édsa be sa side a nangtan-aw ta nanyaria.

Tu Péngielbéng Ni Jesus

50-51Nadid, te esa a lakay ta Jerusalem a taga Arimatea ta Hudea. Mahusay siya a lakay, a siya be i maguhaya ta kédemét na Diyos a maghari. Maski mataas be siya a Judeo, a konsiyal siya, éy éwan siya inumayun ta gustu a gemtén du kaguman na ni Jesus. 52Siya éy inumange ni Pilato a inaged na tu bangkay ni Jesus. 53Ey nadid, éy pineogsad na dén tu bangkay to kudos, sakay sinaputan na to manta, sakay nielbéng na to kuweba a nipaébut de to pader, a éwan pabi ginamit. 54I éya a aldew éy disperas. Ta gabia éy pangilin na Judeo.

55Ey du bébe a kinumuyoyog ni Jesus sapul to kéhektat na ta Galilea, éy kaguman ni Hose to lébéng. Ey neta de éng kodya i pinéngielbéng dia diya. 56Ey nagsoli dén du bébe to bile de, a tulos nihanda de tu don a mesépot, a para ipahid de to bangkay ni Jesus. Ey to kagagabian na éya, éy inumimang san side, ayun ta ugali na kautusan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index