Search form

Lukas 23:34

34Ey ti Jesus, éy kinagi na, a “Pagpasensiyaan mo side, Améng, da éwan de tukoy tu gemtén de.”

Nadid, to péngitolnék de dén du étélo, éy hinati-hati de tu badu ni Jesus, a nagpalabunutan side éng ti ésiya i makaalapa dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index