Search form

Lukas 24

To Kébuhay ni Jesus

1Nadid, to simba dén a amulaldew, éy inumange du bébe to lébéng, a kébil de sa tu hinanda de a don a mesépot. 2Ey kédemét de to kuweba a lébéng, éy dinemtan de a bukas bale dén, a negulung dén to digdig tu takléb na a bito! 3Ey késdép de to kuweba, éy éwan bale sa tu bangkay ni Jesus. 4Nadid, to pégisip-isip de éng anya i nanyaria, éy bigla a te taknég sa i éduwa a lélake, a méngislap i badu dia. 5Ey du bébe, éy inumanteng side, a dinumukog side. Ey kinagi du lélake dide, a “Bakit ahayukén moy tu buhay a tolay ta lubuk na lébéng? 6-7Ewan moy naala-ala tu kinagi ni Jesus dikam ta Galilea? I kinagi na éy kailangan éy tu lélake a gébwat ta langet, éy metugén kan siya du medukés a tolay, a tulos ipako de ta kudos. Sakay mabuhay siya ta ikatélo a aldew. Kanya éwan se siya,” kagi du éduwa, “da nabuhay dén!”

8Nadid, pékabati du bébe ta éya, éy naala-ala de dén tu kinagi ni Jesus dide ta Galilea. 9Ey nagsoli dén side, a inumange side nagbaheta du iba a alagad ta nanyaria dide to lébéng. 10Diden ya a bébe, éy ti Maria Magdalena, sakay ti Juana, sakay ti Maria a ina ni Santiago, sakay du kaguman de a iba a bébe. 11Pero du apostol a binahetaan de, éy akala de éy kabulyan san, kanya éwan side naniwala du bébe. 12Pero ti Pedro, éy inumégkat siya a tulos minaginan siya to lébéng a inentan. Ey kédemét na to lébéng, éy niseleg na tu lubuk, éy i neta na sana sa éy basta tu sapot na. Ey nagsoli dén siya nadid to bile de, a mégisip-isip siya éng anya i nanyaria.

Tu Nanyari Du Néglakad Ta Emaus

13Nadid, ta éya a mismo a aldew, éy naglakad i éduwa a alagad ta Bariyo Emaus, a ikaadeyo na ta Jerusalem éy manga sapulu a kilometro. 14Ey to péglakad de, éy péguhunan de i nabaheta de a nanyari. 15Ey nadid, to péguhon de a éduwa, éy inabut side ni Jesus a kinumuyog siya dide a naglakad; 16pero éwan de natenggi siya. 17Ey pinakelagipan na side éng anya i péguhunan dia. Ey hinumintu side, a mélungkut a tahod i mudet dia. 18Ey kinagi no esa, a ti Kleopas i ngahen na, a “Anya gébwat ka ta Jerusalem, éy éwan mo bale nabaheta tu nanyari ta éya to esa a aldew?”

19“Ey anya i nanyaria?” kagi ni Jesus.

Ey kinagi du éduwa, a “Te lélake a pinaange se na Diyos, a ti Jesus i ngahen na, a taga Nasaret. Ey purupeta siya,” kagi de. “Ey mahal siya na Diyos sakay du tolay, da makapangyarian tu pégtoldu na, sakay tu ginamet na du tolay éy makapangyarian pati. 20Pero du mataas a padi,” kagi de, “sakay du tagapamahala, éy dinikép de siya sakay nitugén de ta gubernador a nipabuno. Sakay nipako de siya to kudos.

21“Pero sikame,” kagi de, “éy inumasa kame diya, da akala me a siya tu mangtubus dikitam a Israel du kalaban tam a taga Roma. Pero besa ina. Da nadid éy ikatélo na dén a aldew sapul to nipangbuno de. 22Ey nadid, i pégtakaan mia,” kagi de, “éy tu nibaheta dikame du kaguman me a bébe. Binisita de kan tu lébéng to gagabi se. 23Pero éwan kan sa tu bangkay. Ey to késoli du bébe dikame, éy kinagi de a pinumeta kan dide i éduwa a anghel, a kinagi de kan a nabuhay dén siya. 24Kanya du kaguman me a iba, éy inange de inentan tu lébéng, éy dinemtan de ngani a éwan dén tu lasén, pero éwan de neta ti Jesus.”

25Nadid, kinagi ni Jesus to éduwa, a “Ayhay, bakit kulang i isip du tolay! Bakit mégalanganin kam a méniwala to nisulat du purupeta to araw! 26Ewan moy nabati a kailangan a mate i Cristo ta kona sa, bagu siya maghari ta mundua?” 27Nadid, tulos ni Jesus a néngipaliwanag dide ta étanan a kagi ta kasulatan na Diyos a tungkul diya. Nitoldu na dide sapul ta libru ni Moises, a hanggan ta kasulatan du purupeta. Pero éwan de pabi natenggi a ti Jesus siya.

28Nadid, kéadene du éduwa a alagad to bariyo a angayan de, éy nagwari-wari ti Jesus a magtulos. 29Pero tu éduwa, éy ginipos de siya, a kinagi de, a “Matidug kitam pa se, da apon dén.” Kanya tinumulos ti Jesus dide. 30Ey to péngan de, éy inalap ni Jesus tu tinapay, a nagpasalamat ta Diyos. Sakay pinuseng-puseng na, a niatéd na du kaguman na a éduwa. 31Ey nadid, bigla de a natenggi siya! Pero siya, éy basta linompés ta harapan dia. 32“Kanya bale éy nagtaka kita a nasahat kita tu isip,” kagi de, “to nipagpaliwanag na dikita to péglakad tam to dilan!”

33Nadid, éy inumégkat side agad, a nagsoli side ta Jerusalem. Ey kédemét de du alagad a napisan sa, 34éy kinagi du alagad dide, a “Nabuhay ngani dén tu Panginoon! A pinumeta dén siya ni Pedro!”

35Ey “O, ngani,” kagi du éduwa, “mineta me be dén siya.” Ey tulos de a nibaheta dide i nanyaria dide to dilan, a “Bagu me siya natenggi,” kagi de, “éy to pémuseng na to kanén me a tinapay.”

Pinumeta Ti Jesus Du Alagad Na

36Nadid, to péguhon de pabi ta éya, éy bigla a te taknég ti Jesus ta bélog dia, tulos kinagi na dide, a “Mapayapa kam dén.” 37Ey du alagad, éy kinumégtot side a inumanteng, a akala de éng bélet. 38Ey kinagi ni Jesus dide, a “Bakit méganteng kam? Bakit kulang pabi i péniwala moya? 39Entan moy i kamét kua sakay na tikéd kua, a te talingo dén. Sakén dén ye. Nay,” kagi na, “kébilanék moy, a buhayék dén. Ewanék bélet,” kagi na, “da te bégiék.”

40Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy nipeta na dide tu kamét na sakay na tikéd na. 41Ey du alagad, éy basta natilihan side, a mégisip-isip side éng méniwala, o éng éwan. Ey nasahat side ta dikél. Ey nadid kinagi ni Jesus dide, a “Te ipakan kam diyakén?” 42Ey inatdinan de to nituno de a ikan. 43Ey kinan na to harap de.

44Ey tulos kinagi na dide, a “Ewan moy natandaan tu kinagi ko dikam to éya, a kailangan a matupad i étanan a nipesulat na Diyos to araw a tungkul diyakén--i édse ta kautusan ni Moises, sakay ta libru du purupeta, sakay ta libru na Manga Kanta.”

45Ey nadid, tulos ni Jesus a nipaliwanag dide i kasulatan na Diyos. 46“Saye tu nisulat du purupeta to araw,” kagi na, “a kailangan a mate tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta mundua, sakay tulos mabuhay siya a huway ta ikatélo a aldew. 47Ey nisulat de be,” kagi ni Jesus, “a ta pamag-itan no ngahen ni Cristo, éy mepahayag ta Jerusalem, a hanggan ta étanan a mundu, a pagpasensiyaan na Diyos i maski ti ésiya a tolay, éng magsisi siya, a ibutan na i kasalanan na. 48Ey sikam i magpatunaya ta étanan a éya a nanyari. 49Ey sakén a mismo,” kagi ni Jesus du alagad na, “éy paangen ko dikam tu Banal a Espiritu a nipangako dikam Nama ko. Pero maguhay kam pa ta Jerusalemae, a hanggan padibién ko dén siya dikam, da siya i mangatéda dikam ta kapangyarian moy a gébwat ta langet.”

Inumontok Siya Ta Langet

50Nadid, éy niange ni Jesus du alagad na ta luwas na banuwan, a hanggan ta Betania. Ey ta éya, éy niontok na tu kamét na, a nipanalangin na side. 51Ey pénalangin na pabi, éy inumadeyo siya dide, a inumontok dén ta langet. 52Ey du alagad, éy nagpagsoli dén side ta Jerusalem, a mésahat dén side diya. 53Ey ta éya, éy kéya side a palagi to Templo, a mégpépasalamatén side ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index