Search form

Lukas 3

Nagsapul Ti Juan a Mégtoldu

1-2Nadid, to ikasapulu dén éy ta lima a taon ni Tiberio a naghari, éy inutusan na Diyos ti Juan a magsapul siya a mégtoldu. Tu Juan a anak ni Sakarias. Mégiyan pabi nadid ti Juan ta melawa a ilang a lugar. Nanyari ye to panahun pabi ni Ponsio Pilato a gubernador ta Hudea. Ti Herod éy mayor ta Galilea. Tu wadi na a Pelip éy mayor ta Iturea sakay ta Trakonite. Sakay ti Lisanis éy mayor ta Abilinia. Sakay ti Anas éy ti Kaipas, éy side i mataas a padi.

3Ey ti Juan, tulos naglebut siya du iba-iba a banubanuwan ta Hordan, a nagtoldu siya du tolay, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side, monda pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de.

4I éya a gimet ni Juan, éy saya i kinagia ni Purupeta Isayas to nipégkagi na, a

“Te magpahayag ta ilang a lugar, a i kagi na du tolay éy dapat maghanda side ta kédemét na Panginoon, a husayén de be tu péglakaden na. 5Du étanan a lébak a édse to dilan na, éy tapuhan. Du étanan a buked, éy pantayén. Du kiwél-kiwél a kamino, éy padiretyuén. Ey du mebito a dilan, éy patagén. 6Monda du étanan a

tolay ta mundua, éy mapospusan de a agawén na Diyos du tolay na!”

7Nadid, to pégtoldu ni Juan, éy dinumulug diya i meaadu a tolay a ipabinyag. Ey kinagi ni Juan dide, a “Sikam éy magkadukés kam a tolay. Anya i kailangan moya ta éye? Akala moy wade a makaginan kam ta parusa na Diyos? 8Baguén moy pa,” kagi na, “i ugali moya, a patunayan moy a nagsisi kam dén a talaga. Diyan kam umasa a agawén kam na Diyos da apo kam ni Abraham, da éwan ya tu kabuluhan ta Diyos. Da maski di bituae,” kagi na, “éy maari na Diyos a gemtén a maging apo ni Abraham! 9Ey tandaan moy,” kagi ni Juan, “mara i parusa na Diyos, éy wasay. Ey mehanda dén nadid tu wasay a pagpukan du kayo. Eng mara, sikam éy kayo kam. Ey du étanan a kayo a éwan magbunga ta mahusay a bunga, éy pukanén, sakay ibut ta apoy.”

10Ey du tolay, pékabati de ta éya a kagi ni Juan, éy kinagi de diya, a “Magenya kame, monda éwan kame parusaan na Diyos?”

11Ey kinagi ni Juan dide, a “Eng te éduwa ka a badu, éy iatéd mo i esa ta éwan tu badu. Ey kona be sa du te kanén.”

12Nadid, te sénganya a mégpabuwes a inumange ni Juan a ipabinyag. Ey kinagi de be diya, éng anya i dapat gemtén de. 13Ey kinagi ni Juan dide, a “Diyan kam mégsingeh ta higit pa ta utus dikam na gubiyerno.”

14Ey te sundalu be sa. Ey kinagi de ni Juan, “Ey sikame, anya i dapat gemtén me?” “Ey diyan kam mangalap ta sapilitan, sakay diyan kam mégpehay ta éwan katutuhanan, sakay diyan kam méglekramo ta suweldu moy.”

15Nadid, dahil to pégtoldu ni Juan, éy nagsapul du tolay a uméasa diya, a akala de a makay ti Juan wade dén tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas dide. 16Ey, “Ewan,” kagi ni Juan. “Besa a sakén i tagapagligtasa na Judeo. Sakén éy binyagen ta kam ta dinom. Pero te ménegipo diyakén a dumemét. Eng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén. Siya éy binyagen na kam ta Banal a Espiritu, sakay ta apoy. 17Mara,” kagi ni Juan, “i pamuhubaan naa ta tolay, éy bilao. Mara te kébil siya a bilao, monda tapan na tu béges na. Ey tu mahusay a béges, éy iedton na ta bile na. Ey tu lupés, éy itutod na ta apoy a éwan maadép.”

18Nadid, kona sa éy meadu i nitoldu ni Juan du tolay. Hinahatulan na side, sakay pinahayagen na side ta Mahusay a Baheta. 19-20Pero ti Mayor a Herod, éy nipihesu na ti Juan. Kanya nipihesu na siya, éy dahilan éy pinégkagian siya ni Juan, da inagew na ti Herodias a asawa no wadi na. Sakay pinégkagian na be siya to kasalanan na a iba. Ey tu kasalanan ni Herod a dikél, éy tu néngipihesu na ni Juan.

Binyagen Ti Jesus

21Nadid, to kétapos ni Juan a nagbinyag ta meadu a tolay, éy bininyagen na be ti Jesus. Ey to nipagpabinyag ni Jesus, a manalangin pabi siya, éy minapilak i langet, 22a tulos dinumibi diya i Banal a Espiritu, a te bégi a koman i dagalan. Ey négkagi nadid i boses ta langet, a “Siko i anak kua a mahal, éy mésayaék diko.”

Tu Lista Du Apo-apo Ni Jesus

23Nadid ti Jesus, to pégsapul na a mégtoldu, éy manga étélo a pulu a taon i idad na. Ayun ta isip na tolay, éy anak kan siya ni Hose, a anak ni Eli, 24a anak ni Matat. I éya a Matat éy anak ni Lebi, a anak ni Melki. Ey ti Melki man dén éy anak ni Hana, a anak ni Hose. 25Ti Hose éy anak ni Matatias, a anak ni Amos. I éya a Amos éy anak ni Nahum, a anak ni Esli. Ti Esli éy anak man dén ni Nage, 26a anak ni Maat, a anak ni Matatias. Ti Matatias éy anak ni Semey, a anak ni Hose. Ti Hose éy anak ni Huda, 27a anak ni Hoana. Ey ti Hoana éy anak man dén ni Resa, a anak ni Sorobabel, a anak ni Salatiel, a anak man dén ni Neri. 28Ti Neri éy anak ni Melki, a anak ni Adi. Ti Adi éy anak ni Kosam, a anak ni Elmodam, a anak ni Eri. 29Ti Eri man dén éy anak ni Hosue, a anak ni Elieser, a anak ni Horim, a anak ni Matat. Ti Matat éy anak ni Lebi, 30a anak ni Simeon, a anak ni Huda. Ey i éya a Huda éy anak man dén ni Hose. Ey ti Hose éy anak ni Honan, a anak ni Eliakim, 31a anak ni Melea. I éya a Melea éy anak ni Mainan, a anak ni Matata, a anak ni Natan, a anak ni Dabid. 32Ti Dabid éy anak ni Hese, a anak ni Obed; éy ti Obed éy anak man dén ni Boos. Ey ti Boos éy anak ni Salmon, a anak ni Nason, 33a anak ni Aminadab, a anak ni Admin. Ti Admin éy anak man dén ni Arni, a anak ni Esrom, a anak man dén ni Pares. I éya a Pares éy anak ni Huda, 34a anak ni Hakob. Ti Hakob éy anak ni Isaak, a anak man dén ni Abraham. I éya a Abraham éy anak ni Tare, a anak ni Nakor. 35Ti Nakor éy anak ni Serug, a anak ni Ragaw, a anak man dén ni Peleg; éy ti Peleg éy anak ni Heber, a anak ni Sala. 36Ti Sala éy anak ni Kainan, a anak ni Arpasad, a anak man dén ni Sem. Ti Sem éy anak ni Noe, a anak ni Lamek, 37a anak ni Matusalem, a anak ni Enok. Ti Enok éy anak ni Hared, a anak ni Mahalalel, a anak ni Kainan. 38Ti Kainan éy anak ni Enos, a anak man dén ni Set. Ey ti Set éy anak ni Adan, a anak na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index