Search form

Lukas 3:1-2

Nagsapul Ti Juan a Mégtoldu

1-2Nadid, to ikasapulu dén éy ta lima a taon ni Tiberio a naghari, éy inutusan na Diyos ti Juan a magsapul siya a mégtoldu. Tu Juan a anak ni Sakarias. Mégiyan pabi nadid ti Juan ta melawa a ilang a lugar. Nanyari ye to panahun pabi ni Ponsio Pilato a gubernador ta Hudea. Ti Herod éy mayor ta Galilea. Tu wadi na a Pelip éy mayor ta Iturea sakay ta Trakonite. Sakay ti Lisanis éy mayor ta Abilinia. Sakay ti Anas éy ti Kaipas, éy side i mataas a padi.

3Ey ti Juan, tulos naglebut siya du iba-iba a banubanuwan ta Hordan, a nagtoldu siya du tolay, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side, monda pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index