Search form

Lukas 3:16

16Ey, “Ewan,” kagi ni Juan. “Besa a sakén i tagapagligtasa na Judeo. Sakén éy binyagen ta kam ta dinom. Pero te ménegipo diyakén a dumemét. Eng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén. Siya éy binyagen na kam ta Banal a Espiritu, sakay ta apoy.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index