Search form

Lukas 3:3

3Ey ti Juan, tulos naglebut siya du iba-iba a banubanuwan ta Hordan, a nagtoldu siya du tolay, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side, monda pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index