Search form

Lukas 4

Tu Pangtokso Ni Satanas Ni Jesus

1Nadid, nagsoli dén ti Jesus a gébwat ta Hordan. Ey édse diya ta mahusay i Banal a Espiritu. Ey tu Espiritu, éy niange na siya ta ilang a lugar, para ta épat a pulu a aldew. 2Ey ta éya, éy tinétokso siya ni Satanas. Ey ta lubuk na éya a panahun, éy éwan siya néngan. Ey to katapusan, éy mégalép dén siya.

3Ey kinagi ni Satanas diya, a “Eng anak ka na Diyos a talaga, éy gamitén mo i kapangyarian mua a paging tinapayén mo di bitoae.” 4Ey mégidel ti Jesus, a kinagi na, a “I kagia ta kasulatan na Diyos, éy éwan san kanén i ikabuhay mia, éngˈwan salita be na Diyos i ikabuhaya na tolay.”

5Nadid ti Satanas, éy niange na ti Jesus ta melangkaw, sakay nipatanaw na diya i étanan a banubanuwan ta mundua ta esa san a minutus. 6-7“Sakén i te kooa diden ya a étanan,” kagi ni Satanas. “Ey maari ko a iatéd i éya ta maski ti ésiya a gustu ko. Nadid, éng sumamba ka diyakén, éy iatéd ko diko i étanan a kayamanan na éya, a siko i te kapangyariana dide.” 8Ey ti Jesus, éy mégidel man dén siya, a kinagi na ni Satanas, a “I utus na kasulatan na Diyos, éy Panginoon mo a Diyos, éy siya san i sambaan mua, sakay siya be kan san i péniwalaan mua.”

9Nadid, éy niange na ti Jesus ta paluku no Templo ta Jerusalem. “Eng siko i anak na Diyos,” kagi na, “éy tumépduk ka dén. Ewan ka maanya, 10da i kagia ta kasulatan na Diyos, éy utusan kan na Diyos du anghel na a mangalaga diko. 11Sakay agawén de ka kan,” kagi ni Satanas, “monda éwan ka mebagsak ta bito.” 12Ey mégidel man dén ti Jesus, a kinagi na, a “Te kagi a iba, a éwan kan maari a puhubaan na tolay i Diyos, éng aguman na.”

13Ey nadid, kétapos ni Satanas a nangtokso ni Jesus, éy gininanan na siya, a naguhay siya ta esa a pagkékataon.

Mégsapul Ti Jesus a Mégtoldu

14Nadid, éy nagsoli dén ti Jesus ta Galilea. Ey édse diya i kapangyarian na Banal a Espiritu. Ey du tolay sa, éy nabahibaheta de siya. 15Ey nagtoldu siya du tolay du kapilya de, éy pinépuri siya du étanan a tolay.

16Nadid éy inumange dén ti Jesus to diniklan na a banuwan a Nasaret. Ey to pangilin a aldew, éy inumange siya to kapilya de, a kona ta ugali na. Ey tinumaknég siya to miting de, a mégbasa ta kasulatan. 17Ey nigewat de diya tu libru a nisulat ni Purupeta Isayas. Ey binuklat na, éy saye tu binasa na:

18“Edse diyakén i Espiritu na Panginoon, da piniliék na a magpahayag du mahirap ta Mahusay a Baheta. Inutusanék na a magpahayag du pihesu, a agawén side, sakay du buhék, éy makabulag side, sakay du mahirap, éy ilibri side. 19Inutusanék na a magpahayagék ta kédemét na Panginoon a mangiligtas dide.”

20Nadid, pékabasa dén ni Jesus ta éya, éy tiniklup na tu libru, sakay nisoli na to lélake, sakay inumeknud siya a mégtoldu. Ey te itan siya du étanan a tolay to kapilya, éng anya i kagi naa. 21“I éya a hula a binasa ko dikam,” kagi na, “éy natupad dén nadid a aldew ta harap moya.”

22Ey du tolay, pékabati de ta éya, éy kagi de a mahusay siya a lélake. Ey nagtaka side to kinagi na a memahal. Ey kagi du iba, a “Ewan beman siya tu anak ni Hose?”

23Ey kinagi ni Jesus dide, a “Siguradu éy kagi moy diyakén i halimbawa, a ‘Nay, éng doktor ka, éy pahusayén mo pa i sarili mua.’ O kagi moy siguru diyakén, a ‘Bakit éwan mo gemtén ta éye tu nabaheta me a ginimet mo kan ta Kapernaum?’ 24Talaga,” kagi ni Jesus, “éwan tanggapén na tolay i purupeta, éng gébwat siya ta banuwan de.

25“Tandaan moy,” kagi na; “to panahun ni Purupeta Elias, éy éwan naguden ta étélo éy ta kalahati a taon, a hanggan mégalép i tolay. Ey te meadu a bébe a bilo ta Israel ta éya a panahun, a naghirap. 26Pero entan moy,” kagi ni Jesus, “i Diyos éy éwan na inutusan ti Elias a mangtulung ta maski isesa dide. Engˈwan, i tinulungan na sana éy tu bilo ta Sidon a taga Sarepta. Ey siya éy éwan bale Judeo!

27“Sakay to panahun ni Purupeta Eliseo, éy te meadu a te saket a ketong,” kagi ni Jesus. “Pero éwan ginamot ni Eliseo i maski isesa dide. Engˈwan, basta ti Naaman san a taga Siria i ginamot naa. Ey siya éy éwan be Judeo!”

28Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya du tolay to kapilya, éy naiyamut side diya. 29Ey kembilan de ti Jesus a inibutan de siya to banuwan de. Niange de siya to taytay no buked ta éya, a talaga de siya a itogpal to buked. 30Pero ti Jesus, éy basta nagsoli siya a naglakad to lubuk de, a hinumektat siya dide.

Tu Lélake a Hinayup

31Nadid, éy inumange ti Jesus ta Kapernaum ta Galilea. Ey tuwing pangilin, éy nagtoldu siya du tolay ta éya. 32Ey du tolay, éy mégpégtaka side a tahod to pégtoldu na, da neta de a te kapangyarian siya ta pégtoldu na. 33Ey nadid éy te esa a lélake to kapilya ta éya a hinayup, a te medukés a espiritu diya. Ey dinumulaw siya ta medegsén, a kinagi na, a 34“Jesus, siko a taga Nasaret, anya i pékialam mua dikame? Bunon mo kame wade a manga hayup? Natenggi ta ka a siko i tiniyak na Diyos a tagapagligtas!”

35Ey ti Jesus, éy sinaway na tu hayup, a kinagi na, a “Tama dén! Umibut ka dén ta ina a lélake!” Ey tu dimonyo, pékabati na ta éya, éy pinalugmuk na tu lélake, a tulos inumibut dén siya to lélake, a éwan na siya pinasakitan.

36Ey du tolay sa, éy mégpégtaka side, a kinagi de, a “Anya wade i kagi na lélakeae? Te kapangyarian siya, a iutus na san du medukés a espiritu, éy umibut side ta tolay!” 37Ey kétapos na éya, éy nabaheta du étanan a tolay ta éya i tungkul ni Jesus.

Ginamot Ni Jesus I Meadu

38Nadid, hinumektat ti Jesus to kapilya, a inumange siya to bile ni Simon. Ey tu manugeng ni Simon éy méladu siya, a mepalang. Ey kinagi de ni Jesus a te ladu siya. 39Ey inumange ti Jesus diya, a pinégkagian na tu palang na. Ey naibut tu palang na, a tulos inumégkat siya a nagasikaso siya dide.

40Nadid, to giapon dén, éy du tolay sa a te kaguman a te ladu, éy niange de side ni Jesus. Ey ti Jesus, éy nitupo na tu kamét na dide, éy pinahusay na side a étanan. 41Sakay te meadu be a tolay a minaibut dide du dimonyo. Ey medegsén tu kinagi de ni Jesus, a “Siko i anaka na Diyos!” kagi de. Pero pinégkagian side ni Jesus, a sinaway na side a mégkagi, da tukoy de a siya i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas.

42Nadid, to gagabi dén, éy hinumektat sa ti Jesus, a inumange siya ta adeyo du tolay. Pero du tolay, éy inahayok de siya. Ey péketa de diya, éy talaga de siya a sawayén a maglakad. 43Pero “Ewan maari,” kagi na, “da te kailanganék a mégpahayag be du tolay ta iba-iba a banuwan. Kanyaék se pinaange na Diyos, éy monda ipahayag ko i Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos.”

44Kanya tulos nagpahayag ti Jesus ta meadu a kapilya ta palebut na Hudea.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index