Search form

Lukas 4:16

16Nadid éy inumange dén ti Jesus to diniklan na a banuwan a Nasaret. Ey to pangilin a aldew, éy inumange siya to kapilya de, a kona ta ugali na. Ey tinumaknég siya to miting de, a mégbasa ta kasulatan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index