Search form

Lukas 4:18

18“Edse diyakén i Espiritu na Panginoon, da piniliék na a magpahayag du mahirap ta Mahusay a Baheta. Inutusanék na a magpahayag du pihesu, a agawén side, sakay du buhék, éy makabulag side, sakay du mahirap, éy ilibri side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index