Search form

Lukas 4:23

23Ey kinagi ni Jesus dide, a “Siguradu éy kagi moy diyakén i halimbawa, a ‘Nay, éng doktor ka, éy pahusayén mo pa i sarili mua.’ O kagi moy siguru diyakén, a ‘Bakit éwan mo gemtén ta éye tu nabaheta me a ginimet mo kan ta Kapernaum?’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index