Search form

Lukas 4:6-7

6-7“Sakén i te kooa diden ya a étanan,” kagi ni Satanas. “Ey maari ko a iatéd i éya ta maski ti ésiya a gustu ko. Nadid, éng sumamba ka diyakén, éy iatéd ko diko i étanan a kayamanan na éya, a siko i te kapangyariana dide.” 8Ey ti Jesus, éy mégidel man dén siya, a kinagi na ni Satanas, a “I utus na kasulatan na Diyos, éy Panginoon mo a Diyos, éy siya san i sambaan mua, sakay siya be kan san i péniwalaan mua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index