Search form

Lukas 5

Inakit Ni Jesus Du Alagad Na

1To esa a aldew, éy édsa ti Jesus to digdig no diget ta Genesaret. Ey te meaadu a tolay a dumédulug diya, a pépilitén de a umadene diya, da gustu de a mégbati ta pégtoldu na ta kagi na Diyos. 2Ey ti Jesus éy neta na i éduwa a abeng a te pundu dén to baybay. Ey du te koo dide, éy inugisan de du panti de. 3Ey nadid, da pépiitén du tolay ti Jesus, éy sinumakay siya to abeng a esa, a koo ni Simon, sakay kinagi na diya, a itulak na tu abeng, a dumitaw ta kétihék. Ey to kéditaw de, éy inumeknud sa ti Jesus, a tulos nagtoldu siya du tolay.

4Ey nadid, kétapos ni Jesus a nagtoldu, éy kinagi na ni Simon, a “Nay, Iditaw moy pa i abinga ta bétong yae, sakay itékneg moy sa i pantia, monda makaalap kam.” 5Ey “Maistu,” kagi ni Simon, “nagdamag kame to kélép se a nagpanti, éy éwan kame tu nalap. Pero éng siko i te utusa, éy puhubaan me man dén.”

6Nadid, to péngitékneg de to panti de, éy meaadu bale side a naalap, a hanggan da talaga a mapéknet tu panti. 7Ey pinayapayan de du kaguman de to iba a abeng, a aguman de side. Ey pinutat de du éduwa a abeng ta ikan, a hanggan da talaga a omléd side. 8-10Ey de Simon Pedro, éy nagtaka side a tahod to dinikép de a ikan. I kakaguman ni Simon éy de Santiago sakay ti Juan, a patwade side a anak ni Sebedeo. Ey ti Simon, péketa na ta nanyaria, éy linumuhud siya ni Jesus, a kinagi na, a “Diyan ka umadene diyakén, Panginoon, da meaduék a kasalanan!” Ey kinagi ni Jesus diya, a “Diyan ka méganteng; sapul nadid éy éwan ka dén mangalap ta ikan, éngˈwan tolay a para diyakén.”

11Ey nadid, to péngidahik de to abeng de to baybay, éy basta gininanan de i étanan, sakay kinumuyog side ni Jesus.

Pinahusay Na Tu Te Ketong

12To esa a aldew, éy édse ti Jesus to esa a banuwan. Ey te lélake ta éya a putat i bégi na ta saket a ketong. Ey siya, péketa na ni Jesus, éy dinumapa siya, a nékiohon siya ni Jesus. “Panginoon,” kagi na, “éng maari, éy pahusayénék pad.”

13Ey ti Jesus, éy kembilan na siya, a kinagi na, a “Maari, maghusay ka dén.” Ey to pégkagi na ta éya, éy bigla a naibut tu ladu na. 14Ey kinagi ni Jesus diya, a “Diyan mo kékagin i éye ta maski ti ésiya, éngˈwan umange ka pa pumeta to padi, a mahusay ka dén. Sakay atdinan mo tu padi,” kagi na, “ta péngiatang na diko, a kona to niutus ni Moises, a saya i pagpatunay mua ta tolay a mahusay ka dén.”

15Pero nadid, lalo a nabaheta du tolay i tungkul ta kapangyarian ni Jesus, a tulos meaadu pa i tolay a dumédulug diya, a monda mégbati side diya, sakay gustu de a magamot side ta ladu de. 16Kanya ti Jesus éy palagi siya a uméange ta ilang a lugar, monda makaadeyo siya dide a manalangin.

Pinahusay Ni Jesus Tu Lumpu

17To esa a aldew, éy mégtoldu ti Jesus. Ey te eknud sa i sénganya a Pariseyo sakay maistu ta rilihiyon. Ey side éy gébwat ta iba-iba a banuwan ta Galilea, sakay ta Hudea, sakay ta Jerusalem. Ey édse nadid ni Jesus i kapangyarian na Diyos a magamot ta tolay. 18Ey du iba a tolay sa, éy kembil de ni Jesus i esa a lélake a lumpu, a te katidug siya to kama na. Talaga de siya a iesdép to bile a égsean ni Jesus. 19Pero éwan de kaya, da mepiit tu bile da meadu a tolay. Kanya nisangkay de tu lumpu to atép no bile, sakay binutbut de tu atép, sakay nitostos de tu kama a édsean no lumpu, a hanggan ta harapa ni Jesus to lubuk.

20Ey ti Jesus, péketa na a méniwala side diya, éy kinagi na to lumpu, a “Kadimoy, pinatawad ka dén ta kasalanan mo.” 21Ey du maistu ta rilihiyon, sakay du Pariseyo, pékabati de ta éya, éy kinagi de ta lihim, a “Ti ésiya i lélakeae, a mégwari-wari a Diyos siya? Diyos san i makapagpatawad ta kasalanan na tolay.”

22Ey ti Jesus, éy tukoy na dén i isip dia, a tulos kinagi na dide, a “Bakit mégisip kam ta kona sina? 23Tama,” kagi na, “maari i maski ti ésiya a mégwari-wari a magpatawad ta kasalanan na tolay. Pero ti ésiya i maaria a makapagpalakad ta lumpu a tolay? 24Nadid,” kagi na, “éy sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey patunayan ko dikam a te kapangyarianék a magpatawad ta kasalanan, a péglakadén ko i lumpuae.” Nadid, kinagi ni Jesus to lélake a lumpu, a “Nay, umégkat ka dén, a alapén mo dén i kama mua, a ikad mo dén ta bile moy.”

25Ey nadid, pégkagi ni Jesus ta éya, éy basta inumégkat agad tu lumpu ta harap du tolay, sakay inalap na tu katidugen na, sakay nagsoli siya to bile na, a mégpépasalamatén dén siya ta Diyos. 26Ey dudu tolay sa, éy mégpégtaka side a tahod a tahod. Ey pinépuri de i Diyos, a kinagi de, a “Makataka-taka a gimet i mineta tama nadid ta éye!”

Ti Lebi a Mégpabuwes

27Nadid, kétapos na éya, éy neta ni Jesus i esa a lélake a mégpabuwes, a ti Lebi i ngahen na, a te eknud siya to pégsingihan ta buwes. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.” 28Ey ti Lebi, éy basta tinumaknég siya, sakay pinabayan na san tu tarabaho na, sakay inumunonod dén siya ni Jesus.

29Nadid, da gustu ni Lebi ti Jesus, éy nipaghanda na siya ta dikél a anyaya to bile na. Ey to péngan de, éy nékidipon be sa i meadu a iba a mégpabuwes, sakay iba a medukés a tolay, 30Ey du Pariseyo, sakay du kaguman de a maistu ta rilihiyon, péketa de dide, éy kinagi de du alagad ni Jesus, a “Bakit mékidipon kam du makasalanan a tolay?” 31Ey ti Jesus, pékabati na dide, éy kinagi na, a “Bakit? Du mahusay éy éwan side tu kailangan ta magamot, éngˈwan du te ladu. 32Ey sakén éy éwanék se inumange a monda tumulungék du mahusay a tolay, éngˈwan du makasalanan i tulungan kua.”

Tungkul Ta Pégkulasiyon

33Nadid du tolay, éy kinagi de ni Jesus, a “Du alagad ni Juan, éy palagi side a mégkulasiyon, sakay ménalangin. Ey kona be sa du alagad du Pariseyo,” kagi de. “Ey bakit du alagad mo, éy éwan? Basta méngan side.” 34Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ataay, pilitén moy beman a mégkulasiyon i tolay éng kaguman de pabi i ikasal? Ewan! 35Bagay éwan dén sa tu kadimoy de a ikasal, éy saya i oras de a magkulasiyon.”

36Ey tulos kinagi ni Jesus dide i esa pa a halimbawa. “Ewan tu mangpéknet ta badu a bigu,” kagi na, “a itagpi ta badu a dati. Da éng kona sa, éy sayang tu badu a bigu, sakay pati tu bigu éy éwan kapareho no dati. 37Ey éwan be tu méngiasék ta bigu a alak ta dati a pégaskanan. Da éng kona sa i ginamet de, éy pomtak tu pégaskanan, da dati, a tulos mebut tu alak. Ey sayang be dén tu pégaskanan. 38Maigi pa, éy dapat iasék i bigu a alak ta bigu be a pégasakanan! 39Sakay pati, éng mara ininom mo dén i dati a alak, éy sala mo a kenaman i bigu, da lalo a mehasa tu dati a alak.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index