Search form

Lukas 5:1

Inakit Ni Jesus Du Alagad Na

1To esa a aldew, éy édsa ti Jesus to digdig no diget ta Genesaret. Ey te meaadu a tolay a dumédulug diya, a pépilitén de a umadene diya, da gustu de a mégbati ta pégtoldu na ta kagi na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index