Search form

Lukas 5:21

21Ey du maistu ta rilihiyon, sakay du Pariseyo, pékabati de ta éya, éy kinagi de ta lihim, a “Ti ésiya i lélakeae, a mégwari-wari a Diyos siya? Diyos san i makapagpatawad ta kasalanan na tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index