Search form

Lukas 5:27

Ti Lebi a Mégpabuwes

27Nadid, kétapos na éya, éy neta ni Jesus i esa a lélake a mégpabuwes, a ti Lebi i ngahen na, a te eknud siya to pégsingihan ta buwes. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index