Search form

Lukas 5:8-10

8-10Ey de Simon Pedro, éy nagtaka side a tahod to dinikép de a ikan. I kakaguman ni Simon éy de Santiago sakay ti Juan, a patwade side a anak ni Sebedeo. Ey ti Simon, péketa na ta nanyaria, éy linumuhud siya ni Jesus, a kinagi na, a “Diyan ka umadene diyakén, Panginoon, da meaduék a kasalanan!” Ey kinagi ni Jesus diya, a “Diyan ka méganteng; sapul nadid éy éwan ka dén mangalap ta ikan, éngˈwan tolay a para diyakén.”

11Ey nadid, to péngidahik de to abeng de to baybay, éy basta gininanan de i étanan, sakay kinumuyog side ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index