Search form

Lukas 6

Tungkul Ta Pangilin

1Nadid, to esa a aldew a pangilin, éy dinumiman de Jesus to kapahayan. Ey to péglakad de, éy nagkétoh du alagad na ta tégesa a ohay, a kékéselén de, a kanén de. 2Ey du Pariseyo, éy kinagi de, a “Bakit, gemtén moy i bawal ta pangilin? Bilang tarabaho ina!” 3Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ewan! Bakit, éwan moy wade nabasa tu ginimet ni Dabid to araw, to pégalép de sakay du kaguman na? 4Basta sinomdép siya to bile na Diyos. Ey tu te déton sa a tinapay a para ta Diyos, éy inalap na a kinan na; sakay pinakan na be du kaguman na. Ey bawal kan ya ta utus, da du padi san i maari kana a méngan ta éya. 5Ey sakén a lélake a gébwat ta langet,” kagi ni Jesus, “éy sakén i mégkagia éng anya i tama a gimet ta aldew a pangilin.”

Tu Lélake a Pile Tu Kamét

6Nadid, to pangilin a esa, éy sinomdép ti Jesus to kapilya a magtoldu. Ey te lélake sa a pile tu kamét. 7Ey du te tungkulin a Judeo, éy sinubukan de ti Jesus, éng gamutén na tu lélake ta pangilin, monda maka éy iabla de siya a manglabag ta utus. 8Pero tukoy ni Jesus tu isip de. Ey kinagi na to pile tu kamét, a “Kadon se. Tumaknég ka se.” Ey tu lélake, éy tinumaknég siya to harap de. 9Ey kinagi ni Jesus du mégsubuk diya, a “Anya, bawal beman ta utus tam éng aguman tam i te hirap ta pangilin? Isip ko bawal san éng pahirapan tam i tolay?” 10Ey ti Jesus éy lélamangén na side, sakay kinagi na to lélake a pile, a “Iolnat mo i kamét mua.” Ey to péngiolnat na, éy naghusay dén. 11Ey du nagsubuk diya, éy méiyamut side a tahod diya. Ey négpéguhon side éng anyan de siya.

Pinili Na Du Labindalawa a Apostol Na

12Nadid, ta éya a panahun, éy inumange ti Jesus to buked a manalangin. Ey nagdamag siya a nanalangin ta Diyos. 13Ey to gagabi dén, éy pinauwet na du alagad na, sakay pinili na i labindalawa dide, a side i ngéngahinan na a apostol. 14I ngahen dia éy ti Simon, a pinalayawan na a Pedro, sakay ti Andres a wadi na, sakay ti Santiago éy ti Juan, sakay ti Pelip, sakay ti Bartolome, 15sakay ti Mateo éy ti Tomas, sakay ti Santiago a anak ni Alpeo, sakay ti Simon a metapang, 16sakay ti Hudas a anak ni Santiago, sakay ti Hudas Iskarote a néngitokyon ni Jesus.

Mégtoldu Man Dén Ti Jesus

17Nadid, késoli de Jesus a gébwat to buked, éy hinumintu side to dénak, a kaguman na i meadu a alagad na. Ey dinumulug sa diya i meaadu a tolay a gébwat ta Hudea, sakay ta Jerusalem sakay ta Tiro éy ta Sidon. 18Inumange sa side a mégbati diya, sakay monda pahusayén na side ta sakisaket dia. Ey inumange be sa i meadu a hinayup, éy naghusay be side. 19Ey meadu a tolay a pumépilit a mangkapot diya, da te kapangyarian siya ta bégi naa a mégpahusay ta te ladu. Ey naghusay side a étanan.

20Ey tinolduan ni Jesus du alagad na, a kinagi na dide, a

“Masuwerte kam a mababa,

da masakup kam na kaharian na Diyos.

21Masuwerte kam, sikam a mégalép,

da atdinan kam na Diyos ta gustu moy.

Masuwerte kam, sikam a mégsanget nadid, da pakasayaén kam na Diyos.

22“Masuwerte kam éng méiyamut dikam i tolay, o éng idelan de kam, o éng ahewén di kam, o éng kagi de a medukés kam da sakup kam na lélake a gébwat ta langet. 23Eng dumemét dikam i kona sa, éy dapat masaya kam, da saya i tandaa a dikél i gantimpala moya ta langet. Da kona be sa i péngloko de du purupeta to araw.

24“Pero sikam a mayaman nadid,

éy kagbi kam,

da malipas dén i buhay moya a malaya!

25Sakay sikam a te meadu a kanén nadid,

éy kagbi kam be,

da dumemét dikam i alép!

Sakay sikam a masaya nadid,

éy kagbi kam be,

da dumemét dikam i pégsanget moy!

26“Sakay sikam a iba, éy kagbi kam be,” kagi ni Jesus, “éng purién kam na tolay, da kona be sa i ginamet du tolay to araw du mégbuli-buli a purupeta.”

Mahalén Moy Du Kalbug Moy

27“Nadid,” kagi ni Jesus, “saye i utus kua dikam: mahalén moy du kalbug moy. Sakay du méiyamut dikam, éy gemtén moy dide i mahusay. 28Sakay du mégdusta dikam, éy kagi moy dide i mahusay a kagi. Sakay ipanalangin moy du mangloko dikam. 29Eng te mangsapuk diko ta padingel mua, éy iadene mo pa i lipat. Sakay éng te mangalap ta diyaket mua, éy iatéd mo be diya tu badu mo. 30Mangatéd ka ta mékeged diko, sakay éng te mangalap ta koo mo, éy diyan mo dén ipeesoli. 31Gustu moy a aguman kam na tolay. Pero i utus kua dikam, éy sikam i mangaguma dide.

32“Mara du mahal dikam, éng side san i mahalén moya, éy anya, purién kam beman na Diyos? Da maski du makasalanan a tolay, éy mahalén de du mégmahal be dide. 33O éng tulungan moy san du mégtulung be dikam, éy purién kam beman na Diyos? Da maski du makasalanan a tolay, éy kona be sa i ugali dia. 34O éng i potangan moy sana éy du makabayad dikam, éy bakit umasa kam a purién kam na Diyos? Da maski du makasalanan a tolay, éy mégpotang side, monda patubuan de tu nipotang de.

35“Kanya sikam,” kagi ni Jesus, “I maigia éy mahalén moy du kalaban moy, sakay gemtén moy dide i mahusay. Sakay magpotang kam, a diyan kam umasa a bayaden de dikam. Eng kona sa i gimet moya, éy maging anak kam dén na mataas a Diyos, sakay gumanti siya dikam ta mahusay. Dahilan i Diyos, éy kagbian na be du medukés a tolay. 36Kanya sikam éy dapat mangagbi kam, a kona Nama moy ta langet.”

Tu Pégpintas Ta Iba

37“Diyan kam mégpintas ta kapareho moy, monda éwan kam pintasan na Diyos.” kagi ni Jesus. “Sakay diyan moy sisién i iba a tolay, éy éwan kam sisién na Diyos. Engˈwan, pagpasensiyaan moy san du iba, éy pagpasensiyaan kam be na Diyos. 38Mangatéd kam ta iba a tolay, éy mangatéd be i Diyos dikam. Eng kona sa i ugali moya, éy atdinan kam na Diyos ta meadu, a higit pa ta kaya moy a kébilén. Tu takalan moy a gamitén moy éng méngatéd kam ta iba, éy siya be ya i takalan a gamitén na Diyos bagay méngatéd siya dikam.”

39Nadid, kinagi ni Jesus du tolay i iba a halimbawa. “Ewan maari i buhék a mégakay ta buhék be,” kagi na. “Da éng kona sa, éy sabay side a matépduk ta ébut. 40Ewan mataas tu alagad to maistu na. Pero éng nakaadal dén siya ta hustu, éy makaaheg siya to maistu na.

41“Bakit pépintasan mo tu kaguman mo a te buhék tu mata, éy siko éy éwan mo mapansing tu adigi ta mata mua? 42Kodya i pégkagi mua to kaguman mo, a ‘Kadon, Wadeng, ibutan ko i buhék mua,’ pero éwan mo meta a te adigi ka san tu mata? Mégwari-wari ka bale a éwan ka tu kasalanan! Ibutan mo pa tu adigi ta mata mua, monda maketa ka ta mahusay a maibutan mo tu buhék to mata no kaguman mo.”

Tu Bunga Na Kayo

43“I mahusay a kayo,” kagi ni Jesus, “éy éwan mégbunga ta medukés a bunga. Sakay i medukés a kayo éy éwan mégbunga ta mahusay a bunga. 44Kanya i maski anya a kayo, éy tukoy mo éng mahusay, o éngˈwan, bagay meta mo i bunga naa. Tandaan moy, éwan mapitas i mahusay a bunga ta medukés a kayo. 45Ey kona be sa i tolay,” kagi ni Jesus; “du mahusay a tolay, éy gemtén de i mahusay. Sakay du medukés a tolay, éy medukés be i gimet dia. Dahilan i ugali na tolay, éy gemtén de i édse ta isip dia.”

Tu Eduwa a Mégbile

46“Bakit ngéngahinanék moy a Panginoon moy, pero éwan moy sésundin i utus kua dikam?” kagi ni Jesus. 47“I maski ti ésiya a umange diyakén, sakay bébaten na i kagi kua, a tulos sundin na, 48éy ikahalimbawa naa éy tu lélake a mégbile ta matibay a bile. Siya i mégkotkot ta medisalad a pundasiyon, a itupu na tu bile na ta bito. I éya a bile, maski binihéng, éy éwan natumba, da matibay. 49Pero tu mégbati ta kagi kua a éwan na sundin, éy ikahalimbawa naa éy tu lélake a mégbile ta bile a éwan tu pundasiyon. Eng bihéngén i éya a bile, éy bumagsak agad, a tulos mawasawasak dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index