Search form

Lukas 6:17

Mégtoldu Man Dén Ti Jesus

17Nadid, késoli de Jesus a gébwat to buked, éy hinumintu side to dénak, a kaguman na i meadu a alagad na. Ey dinumulug sa diya i meaadu a tolay a gébwat ta Hudea, sakay ta Jerusalem sakay ta Tiro éy ta Sidon.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index