Search form

Lukas 6:42

42Kodya i pégkagi mua to kaguman mo, a ‘Kadon, Wadeng, ibutan ko i buhék mua,’ pero éwan mo meta a te adigi ka san tu mata? Mégwari-wari ka bale a éwan ka tu kasalanan! Ibutan mo pa tu adigi ta mata mua, monda maketa ka ta mahusay a maibutan mo tu buhék to mata no kaguman mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index