Search form

Lukas 7

Pinahusay Ni Jesus Tu Utusan No Sundalu

1Nadid, kétapos ni Jesus a mégtoldu ta éya, éy inumange siya ta Kapernaum. 2Ey te kapitan a sundalu ta éya a taga Roma. Siya éy te utusan a mahal na, a te ladu, a adene dén a mate. 3Kanya tu kapitan, pékabaheta na ni Jesus, éy nibilin na ta sénganya a matétanda a Judeo, a pékiohon de ni Jesus a angen na pahusayén tu utusan. 4Ey du matétanda, nékiohon side ni Jesus ta mahigpit. “Dapat tulungan mo i éya a kapitan,” kagi de, 5“da mahal na kitam a Judeo, sakay siya i nagpatolnéka ta kapilya mia ta éye.”

6Kanya kinumuyog ti Jesus dide. Ey to kétamo de pabi to bile no kapitan, éy pinasambat no kapitan du kadimoy na ni Jesus, a kinagi de ni Jesus, a “Panginoon, i gustua no kapitan me, éy diyan ka kan tumulos ta bile na; mésanike siya diko, da mataas ka diya. 7-8Kanya éwan siya i nangangea diko, Panginoon, éy mésanike siya. I kinagia dikame no kapitan me,” kagi de, “éy maski siya kan, éy te mégutus be diya a heneral, sakay siya éy mégutus kan be siya du sundalu na. Maski anya i utus na kana du sundalu na, éy gemtén de. Ey kona be sa tu katulung na, kagi na. Kanya siko, Panginoon,” kagi de, “éng mégkagi ka san a maghusay tu utusan, éy maisip dén no kapitan me a maghusay siya a talaga, maski adeyo ka.”

9Nadid, pékabati ni Jesus ta éya, éy nagtaka siya. Ey sinumuleg siya a kinagi na du umunonod diya, a “Sapul to éya, éy éwan ko pabi neta i maski isesa a Judeo a méniwala diyakén a kona ta éya a kapitan!” 10Ey nadid, to késoli dén du kadimoy no kapitan to bile de, éy dinemtan de dén tu utusan na a mahusay dén.

Pinabuhay Na Tu Anak No Bilo

11Nadid, kétapos na éya, éy inumange de Jesus ta Nain. Ey kaguman na du alagad na, sakay i meadu pa a tolay. 12Ey to kéadene de to banuwan, éy nasambat de i meaadu a tolay a lumuwas, a te usung side ta pate, a tamo side ta péglébngan. Ey tu lélake a minate a kébilén de, éy siya tu anak no bilo a bébe a isesa. 13Ey tu Panginoon, péketa na to bilo éy kinagbian na siya a tahod, a kinagi na diya, a “Diyan ka mégsanget.” 14Ey kembilan ni Jesus tu kabaong. Ey du te usung diya, éy nihintu de. Ey kinagi ni Jesus to bangkay, a “Anéng, umégkat ka dén.” 15Ey tulos inumeknud to lélake, a tulos na dén a minégkagi. Ey ti Jesus, éy niange na dén siya to ina na.

16Ey du tolay sa, éy inumanteng dén side a étanan. Ey pinuri de dén i Diyos, a kinagi de, a “Dinumemét bale dén i mataas a purupeta dikitam!” Sakay kinagi du iba, a “Dinumemét bale dén i Diyos a mangagaw siya du tolay na!” 17Ey i éya a gimet ni Jesus éy nabaheta dén ta étanan a banubanuwan ta éya.

Du Alagad Ni Juan

18Ey du alagad ni Juan, éy nakabaheta be side ta gégemtén ni Jesus, tulos nibaheta de siya ni Juan to pégpihesuan. 19Ey ti Juan, éy pinaange na i éduwa a alagad na ni Jesus. “Ipakelagip moy diya,” kagi ni Juan, “éng siya ngani dén i nipangakua na Diyos a umange se a tagapagligtas tam, o maguhay kitam pa ta esa?”

20-21Ey du alagad ni Juan, kédemét de ni Jesus, éy dinemtan de siya a mégpahusay du meadu a te saket, sakay du hinayup. Sakay mineta de be siya a nagpahusay ta meadu a buhék. Ey kinagi de ni Jesus, a “Ti Juan a Mégbinyag, éy pinaange na kame se diko. I gustu na a mapospusan.” kagi de, “éng siko kan a talaga tu nipangako na Diyos a umange se a tagapagligtas me, o maguhay kame pa ta esa?”

22Ey kinagi ni Jesus dide, a “Basta kagi moy san ni Juan i mineta moya ta éye, a méketa dén du buhék, sakay du lumpu éy mékapaglakad dén side. Sakay kagi moy be diya a naghusay dén du te saket a ketong, sakay mékabati dén du tuléng. Sakay nabuhay a huway du pate. Sakay kagi moy be ni Juan a tinétolduan ko du mahirap a tolay ta Mahusay a Baheta. 23Ey masuwerte a talaga,” kagi ni Jesus, “du éwan mégidel diyakén.”

24Nadid, to kéhektat dén du alagad ni Juan, éy négkagi ti Jesus du tolay sa ta tungkul diya. “To kéluwas moy ni Juan ta ilang a lugar,” kagi na, “éy bakit kam inumange diya? Gustu moy wade meta tu lélake a mehina a koman san i lamon a sésébyugén na pahés? 25O siguru gustu moy meta tu lélake a te badu ta kamahalan? Pero éwan, da du te badu ta kamahalan, éy mégiyan side ta bile no hari. 26I inange moy ngani sa a meta moy éy purupeta! O, tama ya. Ey maigi ngani ti Juan du iba a purupeta. 27Da ti Juan i nihulaa to kasulatan, to pégkagi na, a

‘Tandaan moy,’ kagi na Diyos; ‘siya i pinakangbégi ko. Pégdetulén ko siya diko, monda paghandaén na du tolay ta demtan ko.’

28Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “du étanan a tolay ta mundua éy éwan tu mataas ni Juan. Pero i mababaa a tolay ta kaharian na Diyos, éy mataas side diya.

29“Ey du étanan a tolay a nakabati ni Juan, sakay pati du medukés a tolay, éy nipasakup dén side ta Diyos, a nipabinyag side ni Juan. 30Pero du Pariseyo, sakay du maistu ta rilihiyon, éy inidelan de i kaluuben na Diyos dide, a sala de a ipabinyag ni Juan.

31“Pakodyan ko a méngihalimbawa di tolaya nadid?” kagi ni Jesus. 32“Mara, kapareho side na anak a te eknud ta plasa, a mégpépintasén side ta kaéyag de. Mara kagi de dide, a ‘Tinogtogen me kam, pero éwan kam nagsayaw. Ey to pégsanget me, éy éwan kam nalungkut dikame.’ 33Ey kona be sa di tolaya,” kagi ni Jesus, “da ugali ni Juan, éy nagkulasiyon, a éwan méginom ta alak, éy pinintasan de a hinayup. 34Pero sakén, éy mahusayék a méngan éy ta méginom, éy pintasanék de be, a kagi de a medémoték a méngan éy ta méginom. Sakay pintasanék de be a mékiagumék du makasalanan a tolay, sakay du mégpabuwes. 35Pero pabayan moy ya. Tukoy moy éng tama i gimet ko bagay meta moy du bunga ko, éng mahusay.”

Tu Medukés a Bébe a Nagsisi

36Nadid i esa a Pariseyo, éy inakit na ti Jesus a méngan to bile na. Ey inumange sa ti Jesus a méngan. 37Ey nadid, te bébe ta éya a banuwan a medukés i ugali naa. Ey pékabaheta na a méngan ti Jesus to bile no Pariseyo, éy binugtong na i esa a boti a te lasén a pabango, 38sakay inumange siya to bile. Ey sinuménsén siya to adég ni Jesus, a mégsanget siya. Tulos binisa na tu tikéd ni Jesus to léwa na, sakay pinahiden na to buk na, sakay inahoben na tu tikéd na, sakay nibulak na tu pabango.

39Ey tu Pariseyo, péketa na ta éya, éy kinagi na ta isip na, a “Eng tunay a purupeta ti Jesus, éy tukoy na a medukés i éya a bébe, a sawayén na siya a mangkébil diya.”

40Ey nadid, kinagi ni Jesus to Pariseyo, a “Simon, te istoriaék diko.”

“Ey anya, Maistu?” kagi no Pariseyo.

41“Eng mara,” kagi ni Jesus, “éy te lélake a nagpotang ta éduwa a tolay. I utang no esa éy lima kan a datos a kuhata. Ey tu utang no esa man éy limapulu san a kuhata. 42Ey nadid, da pareho side a éwan nakabayad to lélake, éy pinagpasensiyaan na side a éduwa, a pinabayan na san dén tu utang de diya. Ey nadid, Simon,” kagi ni Jesus, “anya i isip mua? Ti ésiya dide a éduwa i magmahala to lélake a nagpotang?”

43“Ey siguru,” kagi ni Simon, “éy tu te utang ta dikél, da pinagpasensiyaan siya no lélake ta mahigit pa to esa.”

“Ey tama ka,” kagi ni Jesus. 44Ey nadid, péngsuleg ni Jesus to bébe, éy kinagi na to Pariseyo, a “Entan mo i bébeae, Simon. Siya i kahulugina na éya a halimbawa. Da to késdép ko ta bile moyae, éy éwanék mo inatdinan ta dinom a pagugisan ko ta tikéd kua. Pero siya, éy inugisan na ta léwa na, a pinahiden na ta buk na. 45Ey to késdép ko se, Simon, éy éwanék mo inahoben. Pero siya, sapul to késdép ko, éy éwan tu tahan ta pégéahob na ta tikéd kuae. 46Ewan mo pinahiden i ulo kua ta maski mura a langis. Pero siya, éy nipahid na i memahal a pabango ta tikéd kua. 47Ey nadid, Simon,” kagi ni Jesus, “i dikél a pégmahal na a nipeta na diyakén, éy saya i katunayana a pinagpasensiyaan dén siya ta kasalanan na a meadu. Pero tu te kétihék san a kasalanan, éng pagpasensiyaan ko, éy kétihék be i pégmahal na diyakén.”

48Nadid, kinagi ni Jesus to bébe, a “Pagpasensiyaan ka dén na Diyos ta kasalanan mo.” 49Ey du iba a tolay a méngan ta éya, pékabati de ta éya, éy kinagi de ta isip dia, a “Anya i lélakeae? Bakit isip na a siya i maaria a mangibut ta kasalanan na tolay ta Diyos?” 50Ey kinagi ni Jesus to bébe, a “Neligtas ka dén dahil ta péniwala mo diyakén. Ikad mo dén, a diyan ka métageg.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index